ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

พ่อเมืองชุมพรถกผู้ประกอบการ เปิดรับซื้อ‘ปาล์ม’ช่วยเกษตรกร

fiogf49gjkf0d

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า
ตามที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้ร้องเรียนให้ภาครัฐช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากราคาผลปาล์มตกต่ำ
เนื่องจากปริมาณสต๊อกคงเหลือน้ำมันปาล์มดิบมีปริมาณมากเกินกว่าปริมาณสต๊อก
ปกติ
ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกตกต่ำลงมากทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ส่งออกได้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
ให้มีการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ 50,000 ตัน
โดยมีการกำหนดราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)
ให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้ผู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้าน
ราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับต้นทุน
รวมทั้งให้โรงงานสกัดโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม
โรงงานผลิตไบโอดีเซลและผู้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไป
มีการกำหนดราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม

สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ได้ออกประกาศให้โรงงานสกัดน้ำมันทุกที่ทั่วราชอาณาจักร
รับซื้อผลปาล์มทะลายจากเกษตร ในราคา ณ หน้าโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันปาล์ม คือ
อัตราน้ำมันร้อยละ 17 จะต้องรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า 4 บาท
และที่อัตราน้ำมันร้อยละ 18.5 ในราคาไม่ต่ำกว่า 4.35 บาท
โดยให้ผู้รับซื้อจะต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย ณ
สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน

นายพีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า
การเชิญผู้ประกอบการมาร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร
จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่จะดำเนินการรับซื้อผลผลิตปาล์ม
น้ำมันตามประกาศฉบับนี้
โดยโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพรจะเปิดให้รับซื้อผลิตปาล์ม
น้ำมันในราคาประกาศ ในวันที่ 21 ธันวาคม เป็นต้นไป
จึงขอให้เกษตรกรเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อเป็นหลักฐานการจำหน่ายผลผลิตปาล์มน้ำมัน
มอบให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วย

ที่มา ; หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2555

http://www.naewna.com/local/35103

fiogf49gjkf0d