อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ

พูมิชซัลเฟอร์ แก้ดินแน่นแข็ง ดินไม่ร่วนซุย

เกษตรกรมักเจอปัญหาเรื่องดินไม่เหมาะแก่การปลูกพืช เช่น ดินเหนียวจัด ดินดาน ดินแน่นแข็ง ดินไม่ร่วนซุย น้ำซึมผ่านดินได้ยาก หรือแม้ pH ของดินมีความเป็น

กรด-ด่าง ดินที่ดีเหมาะสมแก่การปลูกพืช PH ควรอยู่ที่ 5.8-6.3 วันนี้ผู้เขียนจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเรื่อง ดินเหนียวจัด ดินดาน ดินแน่นแข็ง ดินไม่ร่วนซุย น้ำซึมผ่าน

ดินได้ยากและดินที่มีความเป็นกรดเป็นด่างดินเหนียวจัด ดินดาน ดินแน่นแข็ง ดินไม่ร่วนซุย น้ำซึมผ่านดินได้ยากนั้นให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ หินภูเขาไฟ(พูมิชซัล

เฟอร์) ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม เหมาะกับการปลูกพืชลงดินเป็นอย่างมาก เพราะ หินภูเขาไฟ(พูมิชซัลเฟอร์) จะช่วย ทำให้ดินร่วนซุย ดินซึมผ่านน้ำได้ง่าย ดินระบาย

น้ำได้ดีขึ้น แก้ดินที่เหนียวจัด แก้ดินดาน แก้ดินแน่นแข็ง ช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดิน ช่วยเพิ่มอากาศในดิน ช่วยอุ้มน้ำของดิน แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืช

แก้พืชแพ้หนาวและร้อน แก้พืชซีด เขียวตองอ่อน แก้พืชโตช้า ฯลฯ ส่วนประกอบ ของ หินภูเขาไฟ(พูมิชซัลเฟอร์)คือ หินแร่ภูเขาไฟ 50% ซัลเฟต 7% แคลเซียม

12% ฟอสฟอริกแอซิด 0.20% แมกนีเซียม 0.01% เหล็ก 0.01% สังกะสี 0.005% pH 6.5 ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ยอัตราการใช้ ให้ใช้พูมิชซัลเฟอร์หว่านรองพื้น ใช้

อัตรา 40-80 กิโลกรัม/ไร่ แล้วไถกลบ ในกรณีที่ใช้ พูมิชซัลเฟอร์ปรับปรุง pH ดินก่อนปลูกพืช ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า pH ที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทุกชนิด

อยู่ที่ pH ระหว่าง 5.8-6.3 ที่ระดับค่า pH ที่กล่าวมานี้พืชสามารถดูดลำเลียงธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอหารหลัก, ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ)

ที่พืชต้องการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ตรึงธาตุอาหารไว้ โดยทำการตรวจ pH ดินในพื้นที่หรือแปลงเพาะปลูกว่าอยู่ที่

ระดับ pH เท่าไหร่ ถ้า pH ต่ำกว่า 5.8  ดินเป็นกรด ให้ใช้หินฟอสเฟต (ร็อคฟอสเฟต) ปรับเพิ่มค่า pH ขึ้นมา แต่ถ้าตรวจแล้ว pH สูงกว่า 6.5 ไม่มากนัก ก็ให้ใช้

พูมิชซัลเฟอร์ปรับลงมา แต่ถ้า pH สูงมาก คือสูงกว่า 8.0 ดินเป็นด่าง ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบแดง pH 4.5 ปรับปรุงให้ค่า pH ลดต่ำลงมาอยู่ในระดับพอเหมาะ

กับการเพาะปลูก

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com