การเกษตร, ข่าวเกษตร

พัฒนาโมเดลปั้นนักส่งเสริมการเกษตร n คลอด4หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ-ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเกษตรกร

นายสุรัตน์
สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อให้ได้รูปแบบ หรือ
Model ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรในอนาคต เป้าหมาย 210
ราย โดยมีทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ
ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองด้วยความสมัครใจมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่และเกษตรกร

2.หลักสูตรการพัฒนานักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
และเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.หลักสูตรการพัฒนามิสเตอร์พืช กลุ่มเป้าหมาย
คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
คาดหวังให้กรมส่งเสริมการเกษตรมีนักส่งเสริมการเกษตรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสินค้าเกษตรของพื้นที่ และเกิดเครือข่ายผู้รู้ในสินค้าเกษตร
และ

4.หลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ

ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาตามโครงการ
จะมุ่งเน้นการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
(
Learning by Doing) โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
มีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้
เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน

ขณะที่วิทยากรประกอบด้วย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่ที่จะลงมาถ่ายทอดและสอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น
เนื่องจากช่วงปี 2560-2562 จะมีข้าราชการที่มีความรู้ ความชำนาญ
และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เกษียณอายุราชการจำนวนมาก
ในเรื่องดังกล่าวในส่วนของเขต 1 จึงได้เตรียมพร้อมขานรับนโยบายของกรมฯ
เร่งสร้างนักส่งเสริมการเกษตรให้เป็นมืออาชีพ
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรให้เกิดผลสำเร็จ
และเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดต่อไป

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 28/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/28842