ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

พัฒนาฟาร์มสัตว์น้ำสู่ตลาดสากล

fiogf49gjkf0d

เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศรฟ.)  กรมประมง
ได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้ตรวจประเมิน ในหลักสูตร ยา
สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น
กรุงเทพฯ ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต่างหันมาใส่ใจในการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ
ถูกสุขอนามัยและคำนึงถึงผลกระทบจากการผลิตสินค้าที่มีต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น
ประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าประมง
โดยเฉพาะกุ้งทะเลที่สามารถนำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลมากว่า 20 ปี

fiogf49gjkf0d

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลาย ๆ
ประเทศที่เป็นตลาดหลักในการนำเข้าสินค้าเพิ่มความเข้มงวดในการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้ามากขึ้น
กรมประมงในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จึงได้มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยมุ่งเน้นการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบต่อสังคม
ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสามารถที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการที่ดี สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ถูกสุขอนามัย ที่สำคัญคือไม่มีสารหรือยาปฏิชีวนะตกค้าง

ที่สำคัญได้มีการควบคุมคุณภาพผลผลิตกุ้งในระดับฟาร์มมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดตั้งแต่ปี
2541
และเพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีความทันสมัยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้กรมประมงจัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรม ผู้ตรวจประเมิน
ให้ตรงกับคุณสมบัติตามข้อกำหนด

นางธนิฎฐา จงพีร์เพียร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศรฟ.) กรมประมง
กล่าวถึงการจัดสัมมนาดังกล่าวว่า
การจัดอบรมให้กับผู้ตรวจประเมินฟาร์มในครั้งนี้มีผู้เข้ารับอบรมทั้งสิ้น 150 คน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมประมงซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมินฟาร์มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจประเมินฟาร์ม
ให้สามารถรับมือกับการตรวจประเมินได้ทุกสถานการณ์
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่าง ๆ อยู่เสมอ

การอบรมผู้ตรวจประเมินฟาร์ม
ในหลักสูตรนี้จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์น้ำ
และวัตถุอันตรายทางการประมงรวมทั้งปัญหาสารตกค้างในสินค้าประมงและกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า
ฯลฯ
ซึ่งแน่นอนว่าความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินฟาร์มเหล่านี้ให้ช่วยผลักดันให้มาตรฐานฟาร์มของประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2554
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=344&contentID=157731

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *