การเกษตร, ข่าวเกษตร

พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ปูพรมแหล่งปลูกข้าว72จว. สนองพระราชเสาวนีย์ราชินี

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า เป็นการนำร่องการรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรชาวนาไทย หันกลับมาใช้แรงงานกระบือเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีความห่วงใยชาวนาไทย ซึ่งประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพง ทรงรับสั่งให้รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรหันกลับมาใช้แรงงานควาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำนา

fiogf49gjkf0d

 


 ทั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาทิ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส.ป.ก. กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์ มีภารกิจคือ ร่วมคัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้แรงงานกระบือไถนาและทำการเกษตรกรรมตามหลักสูตรที่กำหนด และเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรในการดูแลกระบือเพื่อการใช้แรงงานตามโครงการ รวมทั้งจัดกระบือจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ


 


 ส่วนพื้นที่ดำเนินการ 12 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร หนองบัวลำภู แพร่ น่าน อุทัยธานี ตาก นครศรีธรรมราช และเชียงราย โดยคาดว่าจะกระตุ้นให้เกษตรกร 309 ราย ประกอบอาชีพการทำนาโดยใช้แรงงานกระบือ ในระบบเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ 3,410 ไร่ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไร่ละ 132 บาท คิดเป็นเงิน 450,000 บาท/ปี ลดค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีโดยสามารถผลิตปุ๋ยคอกได้ปีละ 1,236 ตัน คิดเป็นมูลค่าปีละ 1,156,000 บาท 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 27 ตุลาคม 2551


 http://www.naewna.com/news.asp?ID=130102