ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

พร้อมเดินเครื่องสร้าง “ถนนยางพารา”

fiogf49gjkf0d

ความผันผวนของราคายางธรรมชาติที่ปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
และไม่มีเสถียรภาพ ประกอบกับมีปัญหาราคายางตกต่ำเกิดขึ้นแทบทุกปี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาทางออกเพื่อช่วยยกระดับราคายางพาราให้สูง
ขึ้น ซึ่งการสร้าง “ถนนยางพารา” โดยใช้ยางมะตอยผสมกับยางพาราราดถนน
เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเพิ่ม
ขึ้นได้    ทั้งยังช่วยพยุงและผลักดันราคายางให้ขยับตัวสูงขึ้นด้วย 
ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงราคายางตกต่ำ
…..นอกจากจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
แล้ว ยังได้ถนนหนทางดีๆ ใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีกต่างหาก… 

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง
กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า
สถาบันวิจัยยางมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการทำถนนยางพาราตามนโยบายรัฐบาล
โดยสถาบันวิจัยยางมีเทคโนโลยีการใช้ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยราดถนนที่ได้คิด
ค้นขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคสนาม มี 3 เทคโนโลยีได้แก่
เทคโนโลยีการใช้ยางพาราผสมยางมะตอยในงานสร้างทาง 
เครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยกับยางพาราชนิดน้ำยางข้นแบบเคลื่อนที่ได้และ
เครื่องต้นแบบผสมยางมะตอยกับยางพาราชนิดยางแห้ง
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
นำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ยางธรรมชาติผสมยางมะตอยราดถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม

fiogf49gjkf0d

ขณะนี้สถาบันวิจัยยางได้ประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท เร่งกำหนดมาตรฐานถนนยางพารา พร้อมออกแบบถนนยางพารา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างถนนยางมะตอยผสมยางพาราที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ถนนมีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
คุ้มค่างบประมาณภาครัฐและยังช่วยประหยัดค่าซ่อมบำรุงถนนได้ค่อนข้างมาก
อนาคตหากมีการนำยางพาราผสมกับยางมะตอยราดถนนแพร่หลายมากขึ้น
คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและทำให้ราคายางขยับตัวสูงขึ้นที่ผ่าน
มา สถาบันวิจัยยางได้ทดลองผสมน้ำยางข้นอัตรา 5 % กับยางมะตอยแบบผสมร้อน
แล้วนำไปราดถนน 3 แห่งตั้งแต่ปี 2544 ได้แก่ ถนนหน้าสถาบันวิจัยยาง
ถนนหน้ากรมวิชาการเกษตร
และราดถนนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจุบันทุกถนนยังอยู่ในสภาพดีและไม่มีการซ่อมแซม นอกจากนั้น
ยังได้สาธิตการผสมยางพารากับยางมะตอยและราดผิวถนนในพื้นที่หน่วยงานของกรม
วิชาการเกษตร  จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 160,000 ตารางเมตร
ซึ่งใช้งานได้ดี

“จากการที่สถาบันวิจัยยางได้ศึกษาวิจัย พบว่า
การราดถนนแบบผสมร้อนมาตรฐาน ความหนา 5 เซนติเมตร ถ้าใช้ยางพารา อัตรา 5 %
ของยางมะตอย จะใช้ปริมาณเนื้อยางแห้ง(ยางพารา) 0.305 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
หรือประมาณ 2,745 กิโลกรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร
ถึงแม้ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 10-17 %
แต่ความทนทานของถนนที่มีอายุการใช้งานนานขึ้นถือว่าคุ้มค่าการลงทุน”
นางณพรัตน์กล่าวหากสนใจหรือต้องการทำ “ถนนยางพาราผสมยางมะตอย”
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนอุตสาหกรรมยาง  สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร 
โทร. 0-2940-5712,   0-2940-659

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
http://www.dailynews.co.th/agriculture/164839