การเกษตร, ข่าวเกษตร

พด.เร่งสนับสนุนปลูก‘พืชปุ๋ยสด’ ช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์-ส่งทีมดูแล n ยืนยันผล‘ลดต้นทุน-บำรุงดินดี’

นายสุรเดช
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบ
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินและบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนทำนารอบใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย
22 จังหวัด ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึง
มิถุนายน 2561 ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน
200,000 ไร่

ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 23,763 ราย เพื่อลดอุปทานข้าวเปลือกด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสดทดแทนในนาข้าว
เพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยตัดวงจรศัตรูพืชจากการพักดิน
(ลดรอบการทำนา) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบครัวเรือนละไม่เกิน
15 ไร่ กรมพัฒนาที่ดินช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไร่ละ
5 กก. และถ่ายทอดความรู้เรื่องการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาพืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องไม่นำพื้นที่ดังกล่าวไปทำนาปรังในฤดูกาลผลิตปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 ถึง 30 เมษายน 2561
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการไถเตรียมดิน
ดูแลรักษา และไถกลบพืชปุ๋ยสดในระยะเวลา 45-60 วัน
เพื่อปรับโครงสร้างของดินช่วยให้ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น
โดยรัฐจะสนับสนุนค่าไถเตรียมดินให้ไร่ละ 500 บาท และค่าไถกลบไร่ละ 500 บาท
ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเบิกจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.
หากเกษตรกรเจ้าของแปลงมีรถไถเป็นของตนเอง สามารถดำเนินการเองได้
หรือรวมกลุ่มกันจัดหารถไถมาเตรียมดิน
กรณีไม่สามารถดำเนินการได้กรมพัฒนาที่ดินจะจัดจ้างรถไถมาดำเนินการให้
ซึ่งหลังสิ้นสุดโครงการ จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงบำรุงดิน
และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินได้เป็นอย่างดี เมื่อเกษตรกรปลูกในพื้นที่ก็จะกลายเป็นโรงปุ๋ยในแปลงนาได้ทันที

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่6/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/290052