การเกษตร, ข่าวเกษตร

พด.ร่วมพัฒนาที่ดิน‘สปก.สระแก้ว’ l มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพดินช่วยเกษตรกรผู้ยากไร้

นายสุรเดช
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่
ส.ป.ก. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 โดยเบื้องต้น
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารที่ดิน ส.ป.ก.
ที่ยึดคืนตามคำสั่งดังกล่าว มาจัดสรรให้เกษตรกรที่ยากไร้ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว
303 ราย 3,342 ไร่ 10 แปลง โดยมอบให้แก่ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง
อรัญประเทศ วัฒนานคร และวังน้ำเย็น รวม 4 สหกรณ์

ทั้งนี้ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน
โดยสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้วได้ร่วมวางแผนดำเนินการใช้ข้อมูลแผนที่
Agri-Map
ตรวจสอบความเหมาะสมของดินและให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต คือ
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง
มอบให้แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์นำไปปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ณ
พื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวอีกว่า
จากมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กรมพัฒนาที่ดินได้มีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ โดยใช้ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดิน
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่กลุ่มชุดดินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์สภาพดินปัญหาต่างๆ และวางแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (
Agri-Map) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวางแผนและประเมินผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
(
N) โดยนำข้อมูลขอบเขตแปลงที่ยึดคืนจาก ส.ป.ก. ใช้ในการวางแผนข้อมูลดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อีกทั้งส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.
ให้มีความรู้และทำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวมทั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
สารเร่งซุปเปอร์ พด. การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
รวมทั้งการแจกจ่ายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกสำหรับปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อช่วยยึดหน้าดิน ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและรักษาสภาพแวดล้อมต่อไป

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่4/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/289688