การเกษตร, ข่าวเกษตร

พด.ชูสวนปาล์มสตูล ปลูกแฝกสางปัญหา ฟื้นดิน-น้ำ-ลดต้นทุน

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า
การอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวิธีการเพื่อระวังรักษาดินมิให้ถูกชะล้างและพัดพาไป
รวมทั้งการรักษาน้ำในดินและบนผิวดินให้คงอยู่
โดยการใช้หญ้าแฝกเป็นหนึ่งในวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำที่นิยมกัน
เนื่องจากต้นทุนต่ำ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล กล่าวว่า พื้นที่
ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการอนุรักษ์ดินน้ำ
โดยสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม แอ่งท้องกระทะ มีการชะล้างพังทลายของดิน
พื้นที่การเกษตรหลายแห่งถูกทิ้งเป็นนาร้าง สถานีพัฒนาที่ดินสตูลจึงสนับสนุนการดำเนินโครงการขุดคู
ยกร่องและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
ใช้พื้นที่นาร้างทำการปลูกปาล์มน้ำมันควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของดินและชะลอความแรงของน้ำในช่วงฤดูฝน
และเมื่อน้ำแห้งหญ้าแฝกก็รักษาความชื้นในดินได้ดี ดังตัวอย่างสวนปาล์มน้ำมันของ
นายบุญศักดิ์ ลิบประภากร
ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการจนดินดีมีความอุดมสมบูรณ์
ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือหมอดินประจำหมู่บ้าน

 

ที่มาหนังสือแนวหน้า
ฉบับวันที่ 1/9/2560

เว็ปที่ที่มา  http://www.naewna.com/local/289240