การเกษตร, ข่าวเกษตร

ผุดหมู่บ้านอนุรักษ์ “ทำนาแบบดั้งเดิม” นำร่องจว.ละ1แห่ง ปลุกใช้ควายไถนา


 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยชาวนา เนื่องจากทรงเห็นว่าการทำนาในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต้องลงทุนสูงและพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก แตกต่างจากสมัยดั้งเดิมที่ชาวนาไทยที่ทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เช่น การเปลี่ยนจากการใช้ควายไถนามาเป็นรถแทรกเตอร์และใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิต

fiogf49gjkf0d

 


 ดังนั้นจึงมอบหมายให้กรมการข้าวฟื้นฟูวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิม โดยสร้างต้นแบบหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิม ซึ่งจะคัดเลือกหมู่บ้านที่ส่วนมากชาวนายังคงรักษาประเพณีไถนาด้วยควาย เพื่อส่งเสริมต่อยอด สร้างรูปแบบหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาด้วยควาย โดยกำหนดให้มีจังหวัดละ 1 หมู่บ้านเป็นอย่างน้อย เน้นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก โดยจะสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายเพื่อเพาะลูกให้แก่ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้อนุรักษ์การไถนาด้วยควาย ทำหน้าที่บริหารจัดการการขยายพันธุ์ควายไปสู่ชาวนาผู้สนใจ


 


 นอกจากนี้ยังเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์การไถนาด้วยควายในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่เป็นประเพณีการทำนาแบบดั้งเดิม เพื่อกระตุ้นให้ชาวนาในหมู่บ้านและชาวนาทั่วไปยอมรับและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนกิจกรรม หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การทำนา เช่น การสร้างศูนย์ข้าวชุมชน การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการผลิตข้าว


 


 ทั้งนี้ กรมการข้าวจะเร่งประสานงานกรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งเอกชน เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนฝึกควายไถนา ให้พอเพียงต่อความต้องการ ตามแผนการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เพื่อเข้าร่วมโครงการ และให้การสนับสนุน และสร้างระบบครบวงจรสำหรับชาวนาผู้ร่วมโครงการ เพื่อจำหน่ายผลผลิตข้าวที่ได้จากระบบการทำนาด้วยควาย เพื่อสร้างแรงจูงใจและสิทธิพิเศษในการผลิตข้าวด้วย 


 


 ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=125965