สูตรปุ๋ยสำหรับพืช

ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์…กับวัตถุประสงค์การใช้ที่ต่างกัน

กระแสเกษตรอินทรีย์ กระแสเกษตรชีวภาพต้องยอมรับว่าในห้วงช่วงนี้ ค่อนข้างมาแรงเป็นอย่างมาก กระแสการต่อต้านการใช้สารเคมีที่เป็นพิษจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุให้มีการใช้ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงศัตรูพืชที่มีพิษรุนแรงหลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้ไปแล้ว นับว่าเป็นเรื่องราวแบบ ทอล์ค ออฟ เดอะทาวน์ และขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมากระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชนที่ชื่อว่ามูลนิธิชีววิถี

การตื่นตนสนใจในการเกษตร บางคนถึงกับว่าจะต้องทำเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น บ้างก็ว่าจะหยุดใช้เคมีทุกชนิด จนบางทีบางครั้งก็อดห่วงใยไม่ได้ว่า เกษตรกรเหลานั้นจะมีความเข้าใจในรูปแบบการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ได้ดีมากน้อยเพียงใด

ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเกษตรกรที่ยังมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟและค่าเทอมลูก ๆ ที่ต้องเรียนหนังสือทั้งระดับพื้นฐานและมหาวิทยาลัย เนื่องด้วยว่าถ้าไม่เข้าใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยและยาอย่างแท้จริง ผลผลิตที่ได้ก็จะลดน้อยถอยลง ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนดังแต่ก่อน

 

 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ใช่ว่าจะได้แร่ธาตุสารอาหารทันทีทันใดเหมือนการใช้ปุ๋ยเคมี เบื้องต้นคอยใช้อย่างผสมผสานไปก่อนอาจจะเริ่มต้นที่ 50 : 50 แล้วค่อย ๆ ลดจำนวนปุ๋ยเคมีไปทีละน้อยแบบค่อยเป็นค่อยไป หล่อเลี้ยงดินให้มีไส้เดือน จุลินทรีย์ต่าง ๆ มาสร้างกิจกรรมเสียก่อน และต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าปุ๋ยเคมีก็มิได้เป็นสารเคมีที่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์มากนัก เพียงแต่ข้อเสียในระยะแรกคือมีราคาแพง และปลดปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมาเป็นพิษต่อพืชและทำให้ดินเป็นกรด และกรดจัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าไม่เข้าใจและไม่มีการปรับปรุงแก้ไข

ปุ๋ยอินทรีย์ทำหน้าที่ให้โครงสร้างดินเหมือนป่าเปิดใหม่ ทำให้ดินมีชีวิต แต่แร่ธาตุสารอาหารในระยะแรกยังคงสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ ถ้ามีการใช้ร่วมกันแบบผสมผสานอย่างเข้าใจ จะทำให้ผลผลิตของเกษตรกรไม่ลดต่ำลง และในระยะยาวดินก็ไม่เสีย และอาจจะค่อยลดลงไปเรื่อย ๆ ทำให้ต้นทุนก็ไม่สูงด้วยเช่นกัน จนกว่าดินจะกลับมาดีเหมือนผืนป่าเขาลำเนาไพรที่ชาวเขา ชาวดอยถากถางแล้วปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียว….แต่อย่าลืมนะครับป่าเขาลำเนาไพรเหล่านั้น….สะสมทับถมอินทรียวัตถุมาหลายร้อยหลายพันปีทีเดียวเชียวละครับ

 

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com