จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์, พืชตระกูล ส้ม มะนาว มะกรูด

ปัญหาราสีชมพูในทุเรียน

ปัญหาราสีชมพูในทุเรียนเกิดจาก เชื้อรา คอติเซียม (Corticium Salmonicolor) ลักษณะอาการของโรคในระยะแรกพบอาการ เชื้อราเขาทําลายกิ่งต้นทุเรียน

และพบเส้นใยสีขาวบริเวณใต้ท้องกิ่งแผ่ขยายเป็นวงกว้าง และเมื่อสปอร์พัฒนาเต็มที่จะเห็นลักษณะเส้นใยเป็นสีชมพูทำให้ใบมีสีเหลืองรวงหล่นไปคล้ายกับ

อาการกิ่งแห้ง และใบร่วงและลุกลามเข้าไปทำลายท่อน้ำ ท่ออาหารของต้นทุเรียน ทำให้กิ่งของทุเรียนบริเวณนั้นแห้งเหี่ยว และตายไปในที่สุด เชื้อราจะแพร่ระบาด

โดยอาศัยลมและน้ำฝน  และจะระบาดรุนแรงเมื่อมีความชื้นที่เหมาะสม  วันนี้ผู้เขียนแนะนำทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรป้องกันกำจัดเชื้อราสีชมพูด้วยชีวภาพ ไม่มี

สารเคมีตกค้าง  ไม่ส่งผลต่อผู้ใช้ผู้บริโภคสัตว์เลี้ยงไม่ทำลายระบบนิเวศน์ และช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพราะสามารถหมักขยายเชื้อได้ ชีวภัณฑ์ที่แนะนำคือ อินดิว

เซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ทั้งสองตัวมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อราและโรคบางชนิด เช่น ราสีชมพู โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่า

คอรวง โรคผลเน่า โรคยางเปลือกแห้ง โรคราสนิม ฯลฯ วิธีใช้ ให้ใช้ในอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นให้ครอบคลุมบริเวณส่วนบนและส่วนล่างของใบพืชด้วยรวม

ถึงบริเวณโคนต้นด้วย จึงจะสามารถควบคุมเชื้อเราโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉีดพ่นทุกๆ7วันครั้ง ควรฉีดตอนแดดอ่อนๆ ช่วงเช้าตรู่ หรือตอนเย็น เพราะอินดิว

เซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)เป็นจุลินทรีย์ จะถูดแสงแดดทำลายได้ง่าย ไม่ควรผสมพร้อมกับยาฆ่าแมลง เพราะยาจะกินกัน ทำให้

ลดทอนประสิทธิภาพ ถ้าพบระบาดมาก ควรฉีดพ่นติดต่อกัน 2 ครั้ง ใน 3-4 วัน โดยใช้อัตราส่วนผสมเท่าเดิม        ผู้เขียนขอแนะนำเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะนำเชื้อ อิน

ดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ไปผสมกับน้ำฉีดพ่น ขอแนะนำให้ใช้ ม้อยเจอร์แพล้นท์(สารเปียกใบ) เติมผสมกับน้ำก่อน โดยใช้อั

ตรา 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร  แล้วจึงค่อยนำเชื้อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ใส่ลงไปแล้วกวนผสมให้เข้ากัน ประสิทธิภาพ

ของม้อยเจอร์แพล้นท์(สารเปียกใบ)ทำให้เชื้อ อินดิวเซอร์ (ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส)ทำงานและมีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าทำ

ลายโรคราสีชมพูได้ดียิ่งขึ้น

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com