อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ

ประโยชน์ของ “ภูไมท์ซัลเฟต” หินแร่ภูเขาไฟไทยในการเกษตร

ต้องยอมรับว่าการส่งเสริมการใช้หินแร่ภูเขาไฟในการเกษตรเริ่มตื่นตัว
มากขึ้น มีการอ้างอิง (reference) ผลผลิตภาคการเกษตรต่าง ๆ
ว่าถ้ามาจากการผลิตที่เป็นแหล่งภูเขาไฟ ก็สามารถใช่เพิ่มมูลค่า
ราคาและความอร่อยได้ด้วย…..เรื่องนี้เกษตรกรทั่วไปควรให้ความสนใจ
ให้ความสำคัญดูบ้างก็จะดีนะครับ
ในการนำหินแร่ภูเขาไฟไปใช้ในการเกษตร
และเพิ่มมูลค่าทางด้านน้ำหนัก รสชาติ
และเรื่องราคาที่สามารถโฆษณาให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
ภูไมท์ซัลเฟต นี้คือกลุ่มวัสดุปรับปรุงดินจากหินแร่ภูเขาไฟ
ที่ทางท่านอาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
อดีตอาจารประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ได้พัฒนาวิจัยออกมาให้พี่น้องเกษตรกรได้นำไปใช้เกือบ 20
กว่าปีมาแล้ว และปัจจุบัน
ได้รับความนิยมที่หลากหลายนอกจากพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
พืชไร่ไม้ผล วงการเพาะเห็ด ก็ยังมีการนำ ภูไมท์ซัลเฟต
ไปใช้ในการเพาะเห็ดต่าง ๆ อีกเยอะแยะมากมาย
ช่วยทำให้เห็ดมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น
รสชาติอร่อยกว่าเห็ดที่ไม่ใช้หินแร่ภูเขาไฟ เป็นต้น
ส่วนประกอบของ ภูไมท์ซัลเฟต นั้นมี ภูไมท์ 50% ซัลเฟต 7%
แคลเซียม 12% ฟอสฟอริกแอซิด 0.20% แมกนีเซียม 0.01% เหล็ก
0.01% สังกะสี 0.005% pH 6.5
ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ยที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคื
อองค์ประกอบหลักๆจากคุณสมบัติของหินแร่ภูเขาไฟที่มี ซิลิก้า (Sio2)
ที่สามารถลละลายน้ำได้ 70 % ที่ช่วยทำให้แข็งแรงต้านทานต่อ โรค
แมลง เพลี้ย หนอน ราและไร ได้ดี
สามารถช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้มาก

การใช้ ภูไมท์ซัลเฟต นั้นจะดีกว่าการใช้ตระกูลปูนต่าง ๆ เช่น ปูนมาร์ล
(Ca2Co3) ปูนขาว (Ca[OH]2) ปูนเผา(cao) โดโลไมท์ (CaMg [CO3] 2) และ ฟอสเฟต
(Ca[PO4]2)
ตรงที่ค่าพีเอชหรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างจะไม่ถูกเพิ่มเติมสะสมอยู่ใน
ดิน ทำให้ดินของพี่น้องเกษตรกรเป็นด่าง
บางครั้งเราก็ลืมไป….เพียงคาดหวังจะได้ประโยชน์จากสารอาหารจากเ
ขา (กลุ่มวัสดุปูน)
แต่สิ่งที่เป็นส่วนเกินมาทำให้ดินเป็นด่างและส่งผลเสียทำให้การดูดกินส
ารอาหารของราพืชทำได้ยาก หรือไม่ได้เลย ทำให้ในคราวต่อ ๆ
ไปไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยที่ดีมีราคาแพงเพียงใด พืชก็ไม่ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย
ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยการหาปัจจัยการผลิตที่ตรงกับคุณสมบั
ติของพืชและดินจึงกระทำได้ง่ายกว่า
การยึดติดการใช้หินปูนรองก้นหลุมปลูกอาจจะกลายเป็น “ได้ไม่คุมเสีย”
อันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับ

มนตรี บุญจรัส
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com