การเกษตร, ข่าวเกษตร

นำแนวคิด ประสบการณ์การน้อมนำพระราชดำริ ถ่ายทอดสู่เยาวชน – เกษตรทั่วไทย

fiogf49gjkf0d

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     (กฟผ.) ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาคัดเลือกเยาวชนเข้าค่าย ในโครงการ “กฟผ.
เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” ประจำปี 2557 ขึึ้น ณ เขื่อนวชิราลงกรณ
จ.กาญจนบุรี โดยมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติหลายกิจกรรมด้วยกัน

และเพื่อให้มีการต่อยอดในกิจกรรมดีที่ี่เป็นแนวคิดของเยาวชน
ในระหว่างการเข้าค่ายทาง กฟผ. จะมีการพิจารณาคัดเลือกโครงการของนิสิต
นักศึกษา ที่ส่งเข้ามาประกวด
และมอบทุนสนับสนุนให้ไปดำเนินการในสถาบันหรือในพื้นที่ชุมชนที่เสนอเข้ามา
ตามโครงการ โครงการละ 100,000 บาท จำนวน  20
โครงการพร้อมมอบทุนเพื่อการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอีก 10 รางวัล รางวัลละ
15,000 บาท ด้วย

ทั้งนี้ในระหว่างการจัดกิจกรรมค่าย 
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน
เป็นคนดี และแนวทางในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
พร้อมทั้งรับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการน้อมนำพระราชดำริมาดำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดย อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
และเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. ที่ดูแลชุมชนของเขื่อนวชิราลงกรณ

สำหรับ อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ 
นั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาดำเนินชีวิต
โดยก่อนหน้านี้ได้มีความซาบซึ้งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระราชทานให้กับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ว่า
“ท่านอย่าคิดว่าตัวเองเก่ง ตัวเองเป็นครู ชาวบ้านต่างหากล่ะที่เขาเป็นครู
เขามีความรู้ถึงได้ครองตนอยู่มาได้เป็นร้อยปี
ดังนั้นพวกท่านต้องไปเรียนรู้กับเขา”

หลังจากนั้น อ.ปัญญา ก็มุ่งมั่นศึกษาแนวคิดของพระองค์ท่านอย่างจริงจัง 
เฝ้าเพียรศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนลึกซึ้งแล้ว
ตัดสินใจลาออกตำแหน่งหน้าที่การงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทั้งที่ภาระหน้าที่กำลังเจริญก้าวหน้าพรั่งพร้อมทั้งเกียรติยศและเงินทอง

“ก็อย่างคำในหลวงบอก ถ้าชีวิตรู้จักพอก็มีความสุขแล้ว
คนเราถ้ารู้จักพอความสุขก็เกิด อย่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อน
ว่าเพื่อนรวยอย่างนั้น มีอย่างนี้”
อ.ปัญญาเคยกล่าวกับผู้คนที่เดินทางเข้าไปศึกษาดูงาน ณ
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  

ปัจจุบัน อ.ปัญญา
ทำหน้าที่ดูแลศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการดำรงตน
อย่างพอเพียง
ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เบียดเบียนธรรมชาติและสังคม
ส่วนศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาตินั้น
ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ
เป็นศูนย์ที่ตั้งบนที่ดินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ขอพระบรมราชานุญาต ใช้ที่ดิน 14–2–18 ไร่
ซึ่งตั้งอยู่หลังเขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง
จ.นครนายก มาจัดทำเป็นศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ในพื้นที่มีการจัดสร้างศูนย์นิทรรศการ
แนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชดำริ
เพื่อแสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2545
โดยเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2545
ในการถ่ายทอดแก่ผู้คนในสังคมได้รับรู้และน้อมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน
ของตนเองต่อไป

ซึ่งเยาวชนที่เข้าค่ายในโครงการ “กฟผ.
เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” รุ่นที่ 6
นี้ก็จะได้รับการถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ
ในการน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติใช้ในการดำรง
ชีวิต การประกอบอาชีพ ตามเป้าหมาย คือ    “คิดดี ทำดี”
ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน จาก อ.ปัญญา 
อันจะก่อเกิดทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ภารกิจต่าง ๆ
เพื่อสังคมและประเทศชาติได้สัมฤทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบันที่ 1 พฤษภาคม 2557

http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/234155/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4+%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99+-+%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2