ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

นำความแม่นยำข่าวเกษตร ยุทธศาสตร์เชิงรุกของ สศก.

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า สศก.ได้จัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4 ปี ระหว่างปี 2552-2555 โดยมุ่งหวังให้ภาคเกษตรมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น ที่สำคัญมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ มีเป้าหมายให้เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อนำนโยบายมาตรการและแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิผลเป็นศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรของประเทศและภูมิภาคอาเซียน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจการเกษตร

fiogf49gjkf0d

 


เลขาธิการ สศก.เผยอีกว่า เบื้องต้นได้ แบ่งยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์ ด้านนโยบายและการวางแผนมีการปรับกระบวนการทำงานเน้นลูกค้าเป็นหลัก ยุทธศาสตร์ด้านติดตามและประเมินผลที่จะต้องพัฒนาเครือข่ายในการติดตาม และประเมินผลให้มีความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยผลการประเมินเหล่านี้จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องด้วยยุทธศาสตร์ ด้านฐานความรู้และสารสนเทศ เน้นการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้กว้างและลึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ใช้เทคนิคที่ทันสมัย ขณะนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่ได้ผ่านการระดมความเห็นชอบจากเกษตรกรองค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถนำไปประกาศใช้ได้ภาย ในปีงบประมาณ 2552 ทั้งนี้สศก.หวังว่ายุทธศาสตร์นี้ จะเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สำคัญยังสนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกรสูงสุด.


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 11 กันยายน 2551 : http://www.thairath.co.th/news.php?section=agriculture&content=103721