ปลาสวยงามอื่นๆ, ปลาสวยงาม

ทำความรู้จักกับหนอนแดง

NULL

หนอนแดงเป็นตัวอ่อนของแมลงชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ริ้นน้ำ ” (Midge) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Chironomus sp. จัดอยู่ในวงศ์ Chironomidae อันดับ Diptera ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับยุง ลำตัวยาว 3-18 มิลลิเมตร เจริญเติบโตดีในฤดูร้อน พบมากในแหล่งน้ำจืดเขตภาคกลาง

fiogf49gjkf0d

         อาหารของหนอนแดง คือ อินทรียวัตถุที่เน่าสลาย ( Detritus) ลักษณะลำตัวแบ่งเป็น 12 ปล้อง ตัวอ่อนเมื่ออายุได้ 10-12 วัน จะสร้างปลอก ( Tube) หุ้มตัวโดยใช้โคลนตาม และเศษอินทรียวัตถุที่เน่าสลายในน้ำปลอกนี้จะช่วยยึดส่วนอก และขาเทียม 2 คู่ ที่อยู่บริเวณท้องช่วยขึงลำตัว และป้องกันมิให้กระแสน้ำผ่านเข้าออกและเป็นทางรับปริมาณออกซิเจน

         หนอนแดงจะอาศัยอยู่ในปลอกนี้เป็นระยะเวลา 6-8 วัน เรียกว่า ระยะก่อนเข้าดักแด้ ( Prepupa) เมื่อครบกำหนดจะสลัดปลอกทิ้งเข้าสู่ระยะดักแด้ ( Pupa) ประมาณ 1-2 วัน โดยจะชอบลอยตัวในแนวดิ่งตั้งฉากกับผิวน้ำ หลังจากนั้นจึงลอกคราบเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยที่เรียกว่า “ ริ้นน้ำจืด ” วงจรชีวิตของแมลงชนิดนี้จะนานประมาณ 21-28 วัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ปี่ที่ 14 ฉบับที่ 41687 (4166) วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2547 หน้า 5