ไม้ป่า, ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ทองหลาง : พืชพี่เลี้ยงของทุเรียนบนดินเหนียวเปรี้ยวจัด

NULL

                สมัยโบราณเมื่อมีการยกร่องเปลี่ยนสภาพของนารอบๆ  กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นสวนเพื่อปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ฯลฯ  ดินบริเวณที่ลุ่มนี้เป็นดินเหนียวเปรี้ยวจัด เพราะเป็นดินกรดซัลเฟต ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดอินทรียวัตถุ เมื่อดินแห้งก็จะแข็งกระด้าง จึงปลูกต้นไม้ขึ้นช้า ชาวสวนจะปลูกกล้วย และผักไปพลาง อาศัยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ให้แก่ผักในแต่ละรอบของการปลูกผักเป็นการปรับปรุงดินไปในตัว  ส่วนการบำรุงดินระยะยาวจะปลูกต้นทองหลางกระจายไปในสวน

fiogf49gjkf0d

                ทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่ว ทนดินเปรี้ยวแบบนี้ได้ มีใบมาก เมื่อใบแก่ร่วงหล่นลงดินก็ผุพังได้เร็วให้อินทรียวัตถุแก่ดิน การเป็นพืชตระกูลถั่วสามารถสร้างปมที่ราก  โดยมีบัคเตรีไรซเบี้ยมอยู่ในปมตรึงไนโตรเจนในอากาศลงมาเป็นปุ๋ยได้ ในเวลาเดียวกันทองหลางยังเป็นพืชเจ้าบ้านให้เห็ดตับเต่า (เห็ดห้า, เห็ดผึ้ง) เข้ามาอยู่ที่รากในฐานะเอ็คโตมัยคอร์ไรห์ซ่าได้ เส้นใยของเห็ดปล่อยน้ำย่อยหรือเอนไซม์ออกไปย่อยเศษพืชให้ย่อยสลายตัวลงจนกลายเป็นปุ๋ยและละลายแร่ธาตุในดินให้พืชใช้ประโยชน์ได้ พืชที่ปลูกจึงเจริญไปพร้อมกับต้นทองหลาง เมื่อกิ่งก้านทองหลางมีมากเกินไปก็ตัดทอนลง ต่อมาจะเกิดกิ่งก้านใหม่แทน


                เมื่อผ่านฤดูแล้งมีฝนตากใหญ่ หรือฝนตกมากพอ จากนั้นเส้นใยเห็ดรวมตัวกันสร้างดอกเห็ดตับเต่าออกมาให้เก็บขายได้หรือใช้ปรุงอาหารรับประทานได้  ต้นทองหลางปักชำใหม่ยังไม่มีเชื้อเห็ดที่รากจะโตช้าอยู่บ้าง หาเห็ดแก่ๆ  ขยำกับน้ำรดโคนต้น ทำซ้ำไม่กี่ครั้งต้นไม้ก็เริ่มโตเร็ว เพราะเชื้อเข้าอยู่ที่รากแล้ว ต้นแคก็ได้ผลมาก (ไพบูลย์  พูลทอง 08-1729-2355)


ที่มา : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,039  วันจันทร์ที่ 21  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 12