การเกษตร, ข่าวเกษตร

ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด งานศูนย์ศึกษาฯ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา
พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาด้วย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง
และพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค

ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ได้ทำหน้าที่พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ทำการเกษตรได้
รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้กับราษฎรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบ สาน รักษา
ต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่าง
ๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนยิ่งขึ้นสืบไป

สำหรับการจัดงาน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ เป็นความร่วมมือสำนักงานคณะกรรม
การพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาและต่อเนื่องเป็นปีที่ 18
เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
เป็นการแสดงผลสำเร็จจากการพัฒนาฯ อาทิ ดิน น้ำ พืช สัตว์ ประมง ฯลฯ
นิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ผู้ผลิตพบผู้บริโภค
และที่สำคัญยังมีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดแดนภาคใต้

โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด
กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 7 ราย พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการ
และพบปะเกษตรกรที่มาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในครั้งนี้

ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีศูนย์สาขา รวม 5 ศูนย์ ได้แก่
โครงการสวนยางพาราพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
แปลงสาธิตการปลูกยางพันธุ์ดีและการปลูกพืชแซมสวนยาง โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ
แปลงสาธิตการจัดการดินและการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ การพัฒนาด้านการปรับปรุงดิน การปลูกพืช
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และงานหัตถกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกในและยูโย
ซึ่งเป็นการจัดการดินและน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว
เพื่อการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีผลสำเร็จจากการศึกษา
วิจัยที่โดดเด่น จำนวน 17 เรื่อง อาทิ แกล้งดิน
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงา การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยว ฯลฯ

ซึ่งผลการศึกษาวิจัยและทดลองจนประสบผลสำเร็จแล้วเหล่านี้
ปัจจุบันได้ขยายสู่การปฏิบัติใช้ของราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
ยังผลให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้นเป็นทับทวี

 

ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 6/9/2560

เว็ปที่มา
https://www.dailynews.co.th/agriculture/596277