การเกษตร, ข่าวเกษตร

ทรงสืบสานพระราชปณิธาน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎร…

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายจรัลธาดา กรรณสูต
องคมนตรี พร้อมคณะฯ
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคำแก้ว และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 สำหรับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นั้นเป็นโครงการฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ตามที่นายสีทน เนินภู ราษฎรบ้านดอนเสียด จังหวัดบึงกาฬ
ได้ขอพระราชทานโครงการฯ

 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเนื่องจากสภาพภูมิประเทศบ้านโนสะแบง
หมู่ที่ 2 บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 4 และบ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลคำแก้ว
เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับพื้นที่ลูกคลื่นมีพื้นที่ราบบางส่วน
มีอ่างเก็บน้ำหนองบ่ออองเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ มีประชากร 620 ครัวเรือน จำนวน 2,500
คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินและขุดร่องชักน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารส่งน้ำซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ
และหากโครงการแล้วเสร็จราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสะแบง หมู่ที่ 2
บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 4 และบ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 จำนวน 620 ครัวเรือน
พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งประมาณ 3,000 ไร่ และในช่วงฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่
ที่สำคัญจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ของราษฎรในพื้นที่
 จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครง
การพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองพันทา
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นโครงการฯ
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560
ตามที่นายภาสกร เพชรชนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้ขอพระราชทานโครงการฯ
 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเช่นเดียวกัน
เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับด้วยพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มี 12
หมู่บ้านราษฎรอยู่อาศัยและทำกิน 2,270 ครัวเรือน 8,895 คน
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก
และน้ำจากลำห้วยหินที่ไหลผ่าน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ
โดยการขุดลอกและเสริมคันดินเพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยหินเดิมเพื่อใช้เก็บกักน้ำต้นทุนที่มีปริมาณมากในช่วงฤดูฝน
และใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ให้กับราษฎร จำนวน 3
หมู่บ้าน คือบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ 2 และบ้านโพนทอง
หมู่ที่ 3 รวม 609 ครัวเรือน จำนวน 2,500 คน พื้นที่รับประโยชน์รวม 230 ไร่
และในฤดูฝนประมาณ 500 ไร่
 เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้พระราชทานโครงการฯ
และทรงสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎร
เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตและปัจจัยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้.

 ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่6/7/2560

เวปที่มา https://www.dailynews.co.th/agriculture/583542