การเกษตร, ข่าวเกษตร

ติวเข้มนักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอ สร้าง‘Smart Officer’เคลื่อนนโยบายรัฐ

นายกัณวีย์
บุญญพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ
นี้ นายเสนอ ชูจันทร์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอสู่การเป็น
Smart Officer”รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และแนวทางปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานราชการกับอำเภอตามภารกิจของกรม
และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานส่งเสริม
และกำกับดูแลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคุณลักษณะของ
Smart
Officer โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน
โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน
จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้เกิดผลสำเร็จ
ซึ่งบุคลากรในพื้นที่จะต้องเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน
และการประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี
และยังควรได้รับการเสริมสร้างให้มีคุณลักษณะเป็น
Smart Officer ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้แต่งตั้งให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานงานราชการกับอำเภอ
เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ
และขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ
และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่7/9/2560

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/290241