สมุนไพรชนิดใบ, สมุนไพร

ตะไคร้ ไพล พลู แมงลัก ป้องกันโรค เร่งการเติบโตในไก่

ตะไคร้

NULL

                ปัจจุบันความต้องการบริโภค เนื้อไก่ภายในและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในรูปเนื้อไก่สดและแปรรูป ฉะนั้นการควบคุมขบวนการเลี้ยงให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงทำโครงการพัฒนา อาหารเสริมและ ชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีกช่วยลดความเสี่ยงติดโรคระบาดจาก เชื้อแซลโมเนลลา ในไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานจุลชีววิทยา

fiogf49gjkf0d

ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้ว่าการ วว. เผยว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ ที่ป้องกันโรคไก่ มีการทำวิจัยอย่างครบวงจรทั้งในด้าน การป้องกันโรคฆ่าเชื้อ และ กระตุ้นการเจริญเติบโต โดยใน ส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อ ซึ่งใช้ทดแทน ยาปฏิชีวนะนั้น เริ่มแรกทีมวิจัยทำการคัดกรองหาสารสกัดสมุนไพรกลุ่มที่มีฤทธิ์ต้าน เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคท้องร่วงในไก่

รวมถึงเชื้อต้องห้ามที่ปนเปื้อนในเนื้อไก่ส่งออก ได้แก่ Escherichia coli, Salmonella spp, Campylobacter jejunii, Clostridium perfringens, Candida albicans จากการคัดกรองจากสมุนไพร จำนวน 111 ตัวอย่าง ในห้องปฏิบัติการพบว่า ตะไคร้ แมงลัก ไพล และ พลู มีสารสกัดที่แสดงฤทธิ์น่าสนใจคือ สามารถนำไปใช้เพื่อเร่งการเจริญ การเติบโต และสำหรับป้องกันหรือลดการติดเชื้อแซลโมเนลลา จึงได้คัดเลือก มาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ทำการหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งและทำลายเชื้อ (MIC/MBC) โดยผสมสารสกัดที่แสดงฤทธิ์เพื่อหาส่วนผสมที่ออกฤทธิ์เสริม (blended extracts) เป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบ ตลอดจนลดความเป็นพิษ เบื้องต้นทำการทดลองในหนูขาวและไก่ พร้อมทั้งศึกษาทางเคมีเพื่อควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ในสารสกัดและผลิตภัณฑ์ให้พอเหมาะ

และ…เพื่อให้สะดวกใช้ ทีมวิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรดังกล่าวเป็น 2 รูปแบบคือ สารสกัดที่เตรียมให้อยู่ใน “รูปผงแห้งใช้ผสมในอาหาร” และ สารสกัดที่อยู่ใน “รูปผงแห้งใช้ละลายในน้ำดื่ม” ซึ่งจะใช้เทคนิค microencapsulation เพื่อช่วยเก็บรักษากลิ่น และป้องกันการสูญเสียของสารสำคัญในสมุนไพร

จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ลงสู่ระดับฟาร์มทดลอง ในด้านกระตุ้นการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท สหฟาร์ม ลพบุรี พบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง 2 รูปแบบ มีแนวโน้มที่ดีในการเร่งการเจริญเติบโต และลดอัตราการสูญเสียของไก่เนื้อ

ส่วนประสิทธิภาพในด้านการลด ป้องกันการติดเชื้อแซลโมเนลลาซึ่งร่วมทำการศึกษา กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลที่ได้พบว่ามีแนวโน้มช่วยลด ป้องกันการติดเชื้อได้ดีมีผลใกล้เคียงกับยา enrofloxacin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ทั่วไป

ฉะนั้น ผลงานวิจัยนี้หากได้รับการต่อยอดสู่พาณิชย์น่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร อีกทั้งลดการนำเข้ายาปฏิชีวนะได้ในอนาคตอันใกล้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2577-9109 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 3 ธันวาคม 2550
http://www.thairath.co.th/news.php?section=agriculture&content=70357