การเกษตร, ข่าวเกษตร

ตรวจเยี่ยมโครงการส่งนํ้า และบำรุงรักษาลุ่มนํ้าบางนราฯ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ
ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ
ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้
ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ
ที่เป็นการปัจจุบัน โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้บริหารโครงการฯ
พร้อมเยี่ยมเยียนและพบปะกับราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม
น้ำหลาก และน้ำทะเลหนุน ตลอดถึงการชักน้ำเข้าสู่ระบบการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม
รวมทั้งปัญหาไฟไหม้ในพื้นที่ป่าพรุของพื้นที่ในลุ่มน้ำบางนราในช่วงฤดูแล้งอย่างครบวงจร  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ทำการพัฒนาทั้งลุ่มน้ำ
มีแม่น้ำบางนราเป็นแม่น้ำหลักของจังหวัดนราธิวาส
โดยพื้นที่ลุ่มน้ำทอดตัวขนานไปตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออกยาว 60 กิโลเมตร
มีพื้นที่รับน้ำ 1,383.79 ล้านลูกบาศก์เมตร
เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านอำเภอเมืองและอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ออกทะเลสองทาง
ได้แก่ บริเวณอ่าวไทยตรงปากแม่น้ำบางนราที่อำเภอเมืองนราธิวาส
และไหลลงสู่แม่น้ำโก-ลก บริเวณอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาอีกหลายสาย ได้แก่ คลองยะกัง คลองโต๊ะเจ๊ะ
คลองจวบ และคลองสุไหงปาดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนราฯ
มีพื้นที่โครงการรวมประมาณ 141,044 ไร่ มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้
68,294 ไร่

  
  ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานไปเพียง 36,465
ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด
ซึ่งจากการดำเนินงานโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อทำหน้าที่ปิดกั้นปากแม่น้ำบางนรา
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำบางนราตอนบนและประตูระบายน้ำบางนราตอนล่าง
สามารถอำนวยประโยชน์ในการป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปในแม่น้ำบางนราและกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่
และบรรเทาอุทกภัยในยามน้ำหลากได้ เป็นอย่างดี

  
 นอกจากนี้ยังได้มีการก่อสร้างระบบชลประทานด้วยระบบสูบน้ำและระบบชลประทานแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก
ในเขตพื้นที่อีกด้วย
ซึ่งสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรได้อย่างต่อเนื่องและทุกฤดูกาล
พร้อมก่อสร้างคลองและคูส่งน้ำในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสมอีกหลายแห่ง

  
 ส่วนงานระบบระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังนั้น
ทางโครงการได้มีการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตรได้อีกด้วย


ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 7/9/2560

เว็ปที่มา  https://www.dailynews.co.th/agriculture/596525

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *