การเกษตร, ข่าวเกษตร

ดึงผู้ประกอบการทำธุรกิจ ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร

fiogf49gjkf0d

?ดึงผู้ประกอบการทำธุรกิจ ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร?

นายดำรงค์
จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า
 กรมวิชาการเกษตรจัดทำโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้แก่ สมาคมอารักขาพืชไทย
และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
มุ่งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่า
ได้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้วย ซึ่งภายใน
2 ปี คาดว่า
ผู้ประกอบการจะได้รับการรับรองผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า
10 โรงงาน  “ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เปิดให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นสถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
GMP
หรือ ISO/IEC 17025 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า
ทั้งยังต้องเป็นผู้ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายกรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่
3 หรือใบรับแจ้งการผลิตวัตถุอันตรายกรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่
2 นอกจากนั้น
ต้องเป็นผู้ผลิตที่ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือต้องคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก
ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับยังไม่ถึง
2 ปีในวันยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการฯ
นายดำรงค์กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่
30 กันยายน 2557

http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/270238/%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88+%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3