ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

ดันไทยศูนย์กลางอาหารปลอดภัย

ดันไทยศูนย์กลางอาหารปลอดภัย


กษ.ลั่นปรับปรุงมาตรฐานการผลิต


เพิ่มศักยภาพแข่งขันตลาดไทย-เทศ


นายธีระชัย แสนแก้ว รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ได้เพิ่มกระแสการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

fiogf49gjkf0d

 


 ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการผลิต การตรวจสอบ การประเมิน และการรับรองคุณภาพให้เป็นระบบสากล รวมทั้งมาตรการสอบย้อนกลับสินค้า ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยของโลก จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในด้านของการผลิต แปรรูป และการตลาดอย่างครบวงจร


 


 ในปี 2551 นี้ ด้านการผลิตระดับฟาร์มและโรงงาน กรมวิชาการเกษตรได้เร่งรัดตรวจติดตามแปลง GAP จำนวน 87,381 ฟาร์ม สามารถให้ใบรับรองแปลงผลิตพืช GAP ได้ 58,671 ฟาร์ม เร่งรัดตรวจติดตามแปลงเกษตรอินทรีย์ 1,553 ฟาร์ม สามารถให้ใบรับรองได้ 1,315 ฟาร์ม ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานคัดบรรจุ/โรงงานแปรรูป 609 และโรงงานตรวจรับรองมาตรฐานโรงรม 153 โรง นอกจากนี้ยังให้ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรจัดทำบันทึกการทำบัญชีฟาร์ม เพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่ายภายในครัวเรือน ซึ่งมาตรการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเหล่านี้ กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรของไทยมากยิ่งขึ้น


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=114312