การเกษตร, ข่าวเกษตร

ดันสินค้าเกษตร‘GAP’ขึ้นห้าง กรมวิชาการฯจับมือโลตัส-เปิดรับซื้อไม่อั้นจากเกษตรกร’

fiogf49gjkf0d

ดร.วราภรณ์
พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร
โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมกับห้างเทสโก้ โลตัส
จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ระบบ
GAP “ผัก
ผลไม้
GAP ปลูกดี กินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพที่ห้างเทสโก้ โลตัส จ.อุบลราชธานี
ซึ่งเป็นการต่อยอดจากงานสานพลังประชารัฐที่ดำเนินการมาจากโครงการปลูกผักกลางนา
ทุ่งกุลายิ้มได้ ที่วัดป่าทุ่งกุลา อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยกรมวิชาการเกษตร
ได้ให้ความรู้เกษตรกรด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชผักคุณภาพและปลอดภัย
พร้อมส่งเสริมการใช้ระบบ
QR code ในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดบนให้กว้างขึ้น
โดยเฉพาะกับห้างเทสโก้ โลตัส
ซึ่งมีความต้องการรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงที่มีการผลิตตามระบบมาตรฐาน
GAPความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเกษตรกร
ที่จะมีโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดบนเพิ่มขึ้น ซึ่งแม้การจัดงานผัก ผลไม้
GAP
ปลูกดี กินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ที่เทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
จะจัดเพียงไม่กี่วันและมีเกษตรกรมาร่วมงานประมาณ 100 ราย แต่ก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยภายใต้ตราสัญลักษณ์
GAP หรือ Q ได้ในระดับหนึ่ง
แต่สิ่งสำคัญคือเกษตรกรมีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารของเทสโก้ โลตัส
ในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้ผลิตพบผู้จำหน่าย
GAP Business Matching เพื่อเจรจาการค้าและประสานความร่วมมือเกษตรกรในการผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด
ซึ่งความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐนี้ จะมีการขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

ด้าน
นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า
เทสโก้โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรมาแล้วมากกว่า 10 ปี
ปริมาณรับซื้อมากกว่า 1.5 แสนตันต่อปี และเพิ่มขึ้นทุกปี
จำเป็นต้องหาแหล่งรับซื้อเพิ่มเติม เดิมจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
ไม่เคยมาภาคอีสาน
แต่เมื่อร่วมโครงการประชารัฐกับกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่วัดป่าทุ่งกุลา
จนประสบความสำเร็จ จึงได้ต่อยอดมาจับคู่ค้ากับเกษตรในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเพิ่มขึ้น
เพราะพืชผักผลไม้ที่มีกระบวนการผลิตคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยเป็นที่ต้องการของเทสโก้
โลตัส เราจึงรับซื้อไม่อั้น เพราะต้องกระจายผลผลิตไปสู่สาขากว่า 1
,800 สาขาทั่วประเทศ

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่16/6/2559

เวปที่มา http://www.naewna.com/local/220843