การเกษตร, ข่าวเกษตร

ดันกลไก‘ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน’ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

               นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สานต่อนโยบายการลดต้นทุนการผลิตของ รมว.เกษตรและสหกรณ์
โดยส่งเสริมการให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ผ่าน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” (ศดปช.) จำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ
บริหารจัดการโดยเกษตรกร
เป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การจัดการดินปุ๋ยที่ถูกต้อง
ช่วยยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูง
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์ฯ
จะทำกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชหรือก่อนการใส่ปุ๋ย ใช้เทคโนโลยี
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อสามารถจัดการเรื่องดินและใช้ปุ๋ยเคมีตามสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละพื้นที่และความต้องการของพืช
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตจากปุ๋ยเคมี และเพิ่มเติมอินทรียวัตถุให้ดิน
นอกจากวิเคราะห์ธาตุ
N P K ในดินแล้ว
เกษตรกรยังมีการตรวจค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (
pH) เพื่อให้ทราบว่าดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่
โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย จะมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร
นายสมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวน 17,640 ราย เป็นสมาชิก ศดปช. 882 ศูนย์ทั่วประเทศ
ทำการวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืช
ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยในภาพรวมได้กว่า 38 ล้านบาท
จากพื้นที่การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 109
,312 ไร่
คิดเป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้ร้อยละ 26.20 และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ
10.10 จึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายอื่นๆ
ควรนำไปปฏิบัติใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนทำการเพาะปลูก ทั้งนี้
เกษตรกรสามารถรับบริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบ
N P K ในดินแบบรวดเร็วได้
ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนใกล้บ้าน ใช้เวลาเพียง 30 นาที
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้อง
ตามค่าวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ฉบับวันที่4/01/2560

เว็บที่มา
: http://www.naewna.com/local/250969