โรคแมลงศัตรูพืช, อ้อย

ชู‘ห้วยทับทัน’เป็นกรีนซิตี้รับเออีซี

fiogf49gjkf0d

นายฉัตรชัย เต้าทอง ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 อุบลราชธานี
(สศข.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยหลังลงพื้นที่ศึกษาต้นแบบหมู่บ้านเกษตรอยู่ดีกินดี ที่อบต.ผักไหม
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
“เพื่อโลกเพื่อชีวิต” แนวทางพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ
เน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติและมนุษย์อย่างยั่งยืน โดยสร้างต้นแบบ
“หมู่บ้านเกษตรอยู่ดีกินดี” ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบภาคเกษตร
ซึ่งเน้นการเกษตรแบบเพิ่มผลผลิตเป็นสำคัญ

fiogf49gjkf0d

จากการลงพื้นที่พบว่า อบต.ผักไหมร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
จำกัดมุ่งพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกร
โดยผลิตเครื่องจักรการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มความสะดวกสบายเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูง ลดต้นทุน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว
ครอบคลุมตั้งแต่เตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยว
โดยสนับสนุนชุมชนให้บริหารจัดการตนเอง
ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่การผลิต แปรรูป การตลาดและการเงิน จนประสบผลสำเร็จ เช่น
การขยายแปลงนา ขุดสระน้ำขนาดเล็ก การปลูกการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกพืชหมุนเวียนโดยไม่ทำลายหน้าดิน
การปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งมีตลาดรับซื้อขายแบบมีสัญญาที่เป็นธรรม
ซื่อสัตย์ จนกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของชุมชน
ปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาให้ความรู้แก่เกษตรกรและกลุ่มคนเมืองแล้ว

นายฉัตรชัยกล่าวต่อว่า
สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมที่สยามคูโบต้าร่วมกับอบต.ผักไหม
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น
เน้นเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกรร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรม
วิธีการเพิ่มรายได้และผลผลิต
ด้วยการใช้พื้นที่ทำการเกษตรเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเสนอผ่าน
“โครงการเพื่อเกษตรกรไทยอยู่ดีกินดี” เน้นทำเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ
มีคุณภาพและมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)
การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และมุ่งหวังสร้าง
“ห้วยทับทัน” เป็นกรีนซิตี้(Green City)
เพิ่มความสามารถแข่งขันรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558
ซึ่งแนวทางดำเนินงานของ อบต.ผักไหม ดังกล่าว สามารถนำไปปรับใช้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ผู้สนใจติดต่อได้ที่นายก อบต.ผักไหม นางจันทราหาญสุทธิชัย อ.ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษโทร. 08-5770-5044

ที่มา : หนังสือพิมพ์ แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

http://www.naewna.com/local/42859