การเกษตร, ข่าวเกษตร

ชูนโยบายยางเน้นแปรรูปก่อนส่งออก

เผยยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราชาติ เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มแทนการส่งออกในรูปวัตถุดิบ หวังพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศให้เข้มแข็ง

fiogf49gjkf0d

 


นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงผลสำเร็จจากการสัมมนานโยบายยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา จัดโดยกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ส่งออกผลผลิตในรูปสินค้าที่เป็นวัตถุดิบถึง 89% แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพียง 11% ดังนั้นจึงควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้นำยางธรรมชาติที่ผลิตได้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศที่ส่งออกในรูปวัตถุดิบ เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยางของประเทศให้เข้มแข็ง และขยายตลาดผลิตภัณฑ์ยางในต่างประเทศ 


 จากงานสัมมนาไปพัฒนาต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ยางให้มีมาตรฐานและเป็นการวางกรอบแผนการปฏิบัติงานยางพาราของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายางของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยคงความเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลกต่อไป”


 


นายธีระชัยเผยต่อว่า นโยบายของกระทรวงขณะนี้จะเพิ่มและขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อการส่งออก โดยตั้งเป้าพื้นที่อีสาน คาดว่าจะขยายได้มากถึง 3 แสนไร่ และจะเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตและเพิ่มรายได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการแปรรูปอย่างพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการส่งออกด้วย


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 5 สิงงหาคม 2551


http://www.komchadluek.com/2008/08/05/x_agi_b001_214566.php?news_id=214566