ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

ชาวนาอุบลคว้ารางวัลที่2ระดับประเทศเผยเทคนิคได้ผลผลิตสูงแบบทนทุนตำ

fiogf49gjkf0d

ผลประกวดผลผลิตข้าวนาปี  2555/56 ระดับประเทศ เกษตรกรบ้านนาเยีย 
จ.อุบลราชธานี คว้ารางวัลที่ 2
ของประเทศในส่วนของต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่ำสุด โกยเงินรางวัล 75,000
บาท
พร้อมยินดีเผยเทคนิคให้ได้ผลผลิตสูงแต่ต้นทุนต่ำแก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่าง
เต็มที่

นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 อุบล
ราชธานี (สศข.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยในฐานะคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมตัดสินการประกวดผลผลิตข้าวนาปี
ปีการผลิต 2555/56 ของจังหวัดอุบลราชธานี
และคัดเลือกเกษตรกรในจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ
โดยมีเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการนี้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11
ได้ดำเนินการสำรวจต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 14 ราย
ซึ่งผลปรากฏว่า นายทวี ประสานพันธ์ เกษตรกรบ้านนาเยีย อ.นาเยีย
จ.อุบลราชธานี ซึ่งปลูก ข้าวพันธ์ุ กข.6
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดประกวดในระดับประเทศและสามารถคว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศในส่วนของต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่ำสุด
โดยมีต้นทุนการผลิต 2.86 บาทต่อกิโลกรัม คว้าเงินรางวัล 75,000 บาท

fiogf49gjkf0d

การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงแต่ต้นทุนต่ำ ของนายทวี ประสานพันธ์ พบว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบในหลากหลายด้านโดยมีจุดเด่นของเทคโนโลยีที่ใช้ในแปลง
คือการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ
ใช้เมล็ดพันธุ์คัดจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  และเพิ่มผลผลิตข้าว
โดยการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และน้ำหมักจุลินทรีย์ เน้นการปรับปรุงบำรุงดิน
โดยการไถกลบตอซัง ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักแห้ง และน้ำหมักจุลินทรีย์
เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบรูณ์ และไม่มีการใช้สารเคมีในแปลงนา

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีสามารถควบคุมระดับให้เหมาะสมต่อระยะ
การเจริญเติบโตของข้าว มีการนำวัสดุเหลือใช้ในแปลง ได้แก่ ฟาง หญ้า
มาทำเป็นปุ๋ยหมัก รวมทั้งมีการวางแผนการหมักปุ๋ยให้กระจายทั่วแปลงนา
เพื่อลดค่าแรงงานในการขนปุ๋ยหมัก และมีการทำน้ำหมักจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้
นำไปใช้ในการบำรุงต้นข้าว 
ด้านจุดเด่นของแปลงประกวดที่มีต้นทุนต่อกิโลกรัมต่ำนั้น
จะเน้นการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิด โดยใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
น้ำหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยพืชสดที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ในแปลงนาและครัวเรือน
การไถกลบตอซังข้าว
และมีการลดต้นทุนด้านแรงงานโดยใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลักและการลงแขก
ตลอดจนลักษณะของดินที่ดีเป็นองค์ประกอบด้วย

หากเกษตรกรท่านใดสนใจในเทคนิควิธีการ สามารถติดต่อ นายทวี ประสานพันธ์
ได้ที่บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 หรือ
โทร. 08-1562–4697

ที่มา: หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
http://www.dailynews.co.th/agriculture/182678