จุลินทรีย์, อรรถประโยชน์หินแร่ภูเขาไฟ, หินแร่ภูเขาไฟ, พืชผัก พืชไร่, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

จุลินทรีย์ปราบโรคราใบจุด

ในปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคใบจุดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อAlternaria (Alternaria leaf spot) จัดเป็นเชื้อราที่ระบาดแพร่หลา

ยมากที่สุดชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโรคกับพืชต่างๆ มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะผักต่างๆ การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวมากับลม, แมลง, สัตว์ หรือน้ำ

อาการจะมีแผลวงกลมสีน้ำตาลซ้อนกันหลายชั้น เนื้อเยื่อรอบๆจะมีสีเหลืองสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตและต้นได้ ถ้ายังไม่มีการยับยั้งโรค โรคจะเกิดขึ้นกับ

เกษตรทุกปีขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลจะเป็นมากหรือน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าพืชเริ่มแสดงอาการก็จะฉีดพ่นด้วยเคมีเพราะมองว่ารวดเร็ว ทันใจ แต่ปัญหาที่

ตามมาคือมีสารพิษตกค้างในพืชผัก ในดิน แปลงปลูกของเกษตรกร เจ็บไข้ไม่สบายเนื่องจากได้รับสารพิษมากในเวลายาวนานอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ทำลายสิ่ง

แวดล้อมระบบนิเวศน์ ทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีโยชน์ต้องสูญเสียไป ปัจจุบันเกษตรกรหลายท่านได้เล็งเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรเองและผู้

บริโภคในอนาคต จึงหันใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพปราบโรคใบจุด แบบปลอดภัยไร้สารพิษกันมากขึ้น ผู้เขียนแนะนำว่า ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ นั้นมีหลายบริษัทหลายยี่ห้อ

เกษตรกรควรเลือกแบบมีมาตรฐาน คือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP

พืชและเกษตรอินทรีย์ (Organic) วันนี้เขียน แนะนำว่าถ้าไม่อยากเจอโรคใบจุดระบาด ต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มปลูกด้วยการใส่หินแร่ภูเขาไฟ พูมิชซัลเฟอร์ ไร่ละ 2

กระสอบ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพืช และใช้อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)+ไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส )ฉีดป้องกันในแปลงเดือนละ 2ครั้งเพื่อให้อิน

ดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)กับไบโอเซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส )ไปกำจัดเชื้อราในแปลง ส่วนแปลงที่เกิดการระบาดแล้วให้ใช้อินดิวเซอร์(ไตรโคเดอร์ม่า)+ไบโอ

เซ็นเซอร์(บาซิลลัส ซับธิลิส )ใน อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน จนกว่าอาการโรคใบจุดจะเบาลง จากนั้นค่อยลดระยะการฉีดพ่นให้เหลือ 7 วันครั้ง

และ2 อาทิตย์ครั้งต่อไป

 

ผู้เขียนบรรเจิด ยิ่งวงษ์(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคกลาง)

สอบถามเพิ่มเติม02-9861680-2 หรือ 092-7744902Hotline สายด่วน 084-5554205 -9

หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com