การนำเข้า-ส่งออก, ข่าวเกษตร

จัดประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยที่จีน หวังผลขยายส่งออกปีละ500ตัน

fiogf49gjkf0d

นายอนันต์ ลิลา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตไม้ผลเมืองร้อนคุณภาพได้หลากหลายชนิด
โดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง อันเป็น
ผลไม้เศรษฐกิจหลักที่ปลูกมากในเขตภาคตะวันออกรวมถึงในภาคใต้ด้วย
ซึ่ง
ผลไม้ไทยเหล่านี้ นอกจากจะเป็นที่นิยมชมชอบบริโภคภายในประเทศแล้ว
ยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะในประเทศจีนมีความต้องการบริโภคสูงอันดับหนึ่งเป็นทุเรียน

เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่
และมีพลเมืองกว่า
1.3 ล้านคน

fiogf49gjkf0d


ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เล็งเห็นว่า
ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญที่ช่วยในการระบาย
ผลไม้ของภาคตะวันออกในช่วงผลผลิตออกมาสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี
จึงได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์
ผลไม้ไทยภาคตะวันออก หรือ “ไทยแลนด์
แฟนตาสติก ฟรุต
2554 ” (Thailand Fantastic Fruit 2011) ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส กรุงปักปิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ครั้งเดียวและประเทศเดียว ระหว่างวันที่
8-10  กรกฎาคม 2554

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนรู้จักชนิด
ผลไม้ของไทย
รวมถึงการบริโภค และการเก็บรักษา
ผลไม้ ตลอดจนการแปรรูป เชื่อว่าจะทำให้ผู้บริโภคชาวจีนซื้อผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น
เน้นที่
ผลไม้จากภาคตะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง อันจะส่งผลในการขยายตลาดผลไม้ไทยในประเทศจีนเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า
500 ตัน นอกจานี้จะรู้ถึงพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ของผู้บริโภคชาวจีน
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการผลิต
ผลไม้ไทยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนด้วย

ด้านนายชวลิต
หุ่นแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลไม้การส่งเสริมและจัดการไม้ผล (ระดับ 9
) กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยที่กรุงปักกิ่งในครั้งนี้
จะเน้นในเรื่องประชาสัมพันธ์ให้คนจีนรู้จักผลไม่ไทยมากขึ้น จะไม่เน้นด้านการตลาดโดยตรง
ดังนั้นรูปแบบของการดำเนินงานจะเน้นกิจกรรมที่เป็นการจัดนิทรรศการ
ผลไม้สดคุณภาพดี
และ
ผลไม้แปรรูป โดยจะมีการสาธิต
และแนะนำวิธีการบริโภค การเก็บรักษา การแปรรูป ให้รู้จักคุณประโยชน์ของ
ผลไม้ไทย
และจัดให้ชาวจีนได้ชิม
ผลไม้ไทยคุณภาพดี เพื่อกระตุ้นการซื้อขาย
และนำเข้า
ผลไม้ไทย
นอกจากนี้จะมีการจัดเวทีการเจรจาธุรกิจ เป็นต้น

 ที่มา : หนังสืมพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554