ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

จัดประกวดภาพถ่าย โครงการชลประทาน สืบสานพระราชดำริ งานบริหารจัดการน้ำ

นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กรมชลประทานได้จัดประกวดภาพถ่ายโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหัวข้อ “สายธาร ธ ทรงก่อ ทรงเกื้อเพื่อปวงชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

fiogf49gjkf0d

 


 เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ทั้งในด้านการถ่ายภาพ และด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเป็นศาสตร์สองแขนง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จนทรงมีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นอย่างยิ่ง และทรงใช้ศาสตร์ทั้งสองแขนงนี้ในการช่วยเหลือพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


 


 ทั้งนี้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กรมชลประทานรับสนองพระยุคลบาท มีทั้งหมดกว่า 1,700 โครงการ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ทุกโครงการที่เกิดขึ้น เปรียบประดุจน้ำพระราชหฤทัย ที่พระราชทานแก่ปวงชนเพื่อแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องน้ำ ดังนั้นจึงหวังว่าการจัดประกวดในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพด้านการชลประทาน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ


 


 ด้าน นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมประกวดภาพถ่าย จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่รักการถ่ายภาพได้แสดงออกในผลงานการถ่ายภาพของโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความงดงามในแง่มุมต่างๆ ซึ่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายจริงของโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม โดยส่งผลงานได้ที่ ตู้ ปณ.228 ปณจ.สามเสนใน กทม. 10400 หรือส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายช่วยอำนวยการ กรมชลประทาน ซึ่งจะมีการพิจารณาตัดสินภายในเดือนสิงหาคม และจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนกันยายน 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 27 มิถุนายน 2551


http://www.naewna.com/news.asp?ID=110864