การเกษตร, ข่าวเกษตร

จังหวัดใต้ตอนล่างเร่งเครื่องกำจัด หนอนหัวดำระบาดสวนมะพร้าว

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีพื้นที่การปลูกมะพร้าว
141,884 ไร่ พบพื้นที่การระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว 1,502.25 ไร่ แยกเป็น สงขลา 213
ไร่ ปัตตานี 1,247.75 ไร่ สตูล 9 ไร่ และนราธิวาส 32.5 ไร่
ส่วนจังหวัดที่เหลือไม่พบการระบาด

สำหรับการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ มาตรการที่หนึ่ง คือ
การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม โดยได้ประสานงาน จ.นราธิวาส สงขลา ปัตตานี
และสตูล จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ จังหวัดละ 1 ครั้ง
ส่วนมาตรการที่สอง คือ การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (
IPM) โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา
สนับสนุนแตนเบียนบราคอนพร้อมปล่อยแก่จังหวัดเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 156,700 ตัว
และได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรทีมรับจ้างฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นทางใบ
และพื้นที่แปลงมะพร้าว โดยมีการบรรยายการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
เทคนิคการฉีดสารเคมีเข้าต้น
และเทคนิคการพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าวเพื่อควบคุมหนอนหัวดำ
สาธิตการใช้อุปกรณ์ฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นสารเคมีทางใบ
และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในพื้นที่แปลงมะพร้าวของเกษตรกร ต.เกาะแต้ว อ.เมือง
จ.สงขลา

ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน
ทำให้เกษตรกรรู้จักและตระหนักในการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวเพิ่มขึ้น
เกษตรกรเจ้าของแปลงที่มีการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว
ก็มีการจัดการเบื้องต้นโดยการตัดทางใบที่โดนหนอนหัวดำเข้าทำลาย และเผาทำลายทิ้ง

เกษตรกรทีมรับจ้างสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในการรับจ้างฉีดสารเคมีเข้าต้นมะพร้าวและการฉีดพ่นสารเคมีทางใบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดการหนอนหัวดำเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรได้

 

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 28/8/2560

เว็ปที่มา  http://www.naewna.com/local/288421