การเกษตร, ข่าวเกษตร

จดสิทธิบัตรงานศึกษาวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

fiogf49gjkf0d

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครั้งที่
2/2558 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงาน กปร. โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายประสาท พาศิริ
รองเลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง
6 แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 ท่าน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี
2558
และพิจารณาแนวทางในการดำเนินและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2559
ในการศึกษา วิจัย ทดสอบ
และสาธิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง
6 แห่ง การนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
วิจัย ทดสอบ และสาธิตภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง
6
แห่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกำหนดจัดทำเป็น
คู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ
โดยยึดหลักให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งการจดสิทธิบัตรต่าง ๆ
ที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของนักวิชาการ
นักวิจัยที่มีส่วนร่วมดำเนินงานโครงการศึกษา วิจัยฯ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสนองพระราชดำริให้เกิดประโยชน์
ต่อไปในอนาคต
พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง
6 แห่ง เพื่อใช้ประโยชน์ต่องานด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในงานด้านวิชาการที่หลากหลายสาขาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี
2559 นี้
รวมถึงการจัดทำตำราการแก้ไขปัญหาด้านดินตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง
6 แห่ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจต่อไป
รวมถึง สำนักงาน กปร.
ได้จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวน
8 เรื่อง ซึ่งจะได้แจกจ่ายไปยังศูนย์ต่าง ๆ
ได้ภายในเดือนธันวาคม
2558 นี้
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนงาน
งบประมาณที่จะให้การสนับสนุนในงานด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย ประจำปี
2559 และเพื่อให้การดำเนินงานบังเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์
ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย งบประมาณ
รวมทั้งการติดตามผลให้มีความชัดเจน ซึ่งในปี
2559 สำนักงาน
กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา วิจัย ทดลอง
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น รวม
23 โครงการ เป็นเงิน 6,073,891 บาท ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ กรมปศุสัตว์ ได้รวบรวมศึกษา วิจัย
ด้านปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง
6 แห่ง ตั้งแต่ปี 2526
จนถึงปี 2553 มีจำนวน 109 เรื่อง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยด้านปศุสัตว์ของศูนย์ฯ
เพื่อพิจารณางานวิจัยพร้อมกับให้ข้อแนะนำในการจัดทำโครงการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป.

ที่มา
หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29/10/58
http://www.dailynews.co.th/agriculture/357210