โรคแมลงศัตรูพืช, พืชตระกูล ปาล์ม

ควบคุมหนูในปาล์มด้วยนกแสก

                หนูเป็นศัตรูที่สำคัญยิ่งของปาล์มน้ำมัน เพราะทำความเสียหายต่อการปลูกปาล์มทุกระยะตั้งแต่เพาะต้นกล้าในเรือนเพาะชำและแปลงเพาะเลี้ยงต้นกล้า เมื่อปลูกลงหลุมในแปลงตั้งแต่แรกจนอายุ 2 ปีครึ่ง  เมื่องออกช่อดอกอ่อน ผลปาล์มอ่อน ผลดิบ  ผลสุก  ความเสียหายสูงถึงร้อยละ 30-90 การแก้ปัญหาโดยการใช้ยาเบื่อหนูปีละ 3 ครั้ง ทำให้สิ้นเปลืองมาก และหนูที่กินยาเบื่อแล้วยังทำลายสัตว์อื่นไปด้วย เช่น นกแสก เหยี่ยว นกเค้าแมว นกกระปูด งู   ชะมด  อีเห็น แมวป่า และพังพร เป็นต้น

fiogf49gjkf0d

                การสัมมนาปาล์มน้ำมันเมื่อ 30 มิ.ย. 50  ที่ มก. บางเขน  ได้มีรายงานนำเสนอทางออกในการแก้ปัญหาหนูทำลายปาล์มโดยการเลี้ยงนกแสกในสวนปาล์ม ซึ่งเป็นการประหยัดกว่าการใช้ยาเบื่อหนู และดีต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการเสนอเรื่องราวเรื่องศัตรูปาล์มน้ำมันและการใช้นกแสกควบคุมหนูศัตรูปาล์มโดย  นายเกรียงศักดิ์  หามะฤทธิ์  นักสัตววิทยา  5  กลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  ซึ่งได้กล่าวถึงการทำรังเทียมหรือบ้านนก  เพื่อให้นกแสกในธรรมชาติได้เข้าพังอาศัย ขยายพันธุ์ หาอาหาร  (ซึ่งก็คือหนู)  นกแสกในธรรมชาติเหลือน้อยแล้ว จึงนำนกแสกเลี้ยงมาเพาะขยายพันธุ์ ซึ่งก็ได้ผลดี นกแสก 1 ตัว กินหนูที่เป็นศัตรูปาล์มน้ำมันได้วันละ 1-2 ตัว  หรือปีละ 350-700 ตัวป้องกันมิให้ปาล์มถูกทำลายจากหนู 2,750-6,250  บาท  หรือประหยัดค่ายาเบื่อหนู  700-1,400 บาท


                การสร้างรังเทียมให้นกแสกอยู่อาศัยได้ทดสอบได้ผลดีทั้งตำบลบางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี และที่อำเภอปะทิว จ.ชุมพร  ค่าสร้างรังเทียมรังหนึ่งตกราว 500 บาท จนถึง 1,000 บาท  แล้วแต่วัสดุ  ปัญหาคือสวนข้างเคียงหากยังวางยาเบื่อหนูก่อนหรือหลังเริ่มเลี้ยงนกแสกก็มีโอกาสนกตายเพราะไปกินหนูที่ถูกวางยาเบื่อแล้วผู้สนใจติดต่อไปที่นักวิจัยตามที่อยู่แจ้งไว้ข้างต้น


ที่มา  : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ.  เดลินิวส์  ฉบับที่  21,091 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  หน้า 10.