โรคแมลงศัตรูพืช, มันสำปะหลัง

ควบคุมประชากรแมลงดำหนามมะพร้าวแบบปลอดสารพิษ

fiogf49gjkf0d

Damnaim.gifแมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญชนิดหนึ่ง
แม้ว่าในประเทศไทยจะเคยพบมาก่อนแต่คนละชนิดกับที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน
แมลงดำหนามที่เคยพบมาก่อน คือ
Plesispa
reichei Chapuis
 หรือ P. sispinae ซึ่งเข้าทำลายหรืออาศัยอยู่ในใบอ่อนของมะพร้าวอยู่เป็นประจำ
แต่ไม่พบมีการระบาดมาก่อน ขณะนี้มีแมลงดำหนามสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาระบาดและทำลายใบมะพร้าวให้ได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ทางภาคใต้
และบางส่วนในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ทั้งสิ้นประมาณ 20 จังหวัด คือ
“Coconut Hispine Beetle” (
Brontispa longissima Gestro) มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย
ปาปัวนิวกีนี และมาเลเซีย เป็นแมลงที่เคยระบาดรุนแรงมาแล้วในประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก
(ซามัว ตาฮิติ ไต้หวัน ฯลฯ) มัลส์ดีฟส์  สิงคโปร์
เวียดนาม เป็นต้น สำหรับประเทศไทยเริ่มระบาดเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 ที่ จ.นราธิวาส
จากนั้นพบว่ามีการระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัด ได้แก่ สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย
พะงัน) ประจวบคีรีขันธ์ (ทับสะแก บางสะพานน้อย) ฯลฯ
แมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูสำคัญของพืชตระกูลปาล์ม พบระบาดรุนแรงในมะพร้าว
ทำให้ผลผลิตมะพร้าวไม่มีคุณภาพและมีปริมาณลดลง
นอกจากนี้ยังให้ทัศนียภาพที่งดงามของแหล่งท่องเที่ยว
ขาดความสวยงามเนื่องจากมะพร้าวเป็น
โรคหัวหงอก

 

fiogf49gjkf0d

ลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมการเข้าทำลาย

1.
ตัวเต็มวัย เป็นด้วงปีกแข็ง
ลำตัวค่อนข้างแบน ขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร
ส่วนหัวและท้องมีสีน้ำตาล อกมีสีเหลืองปนส้ม ปีกมีสีดำ
มักซ่อนตัวอยู่ตามใบ
อ่อนที่ยังไม่คลี่ ระยะตัวเต็มวัยมีอายุขัย 3-6
เดือน    

2.
ไข่
ตัวเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือเป็นแถว 2-4 ฟอง ใต้ใบที่ยังไม่คลี่
ไข่มีลักษณะยาว ค่อนข้างแบน รูปร่างคล้ายแคปซูล มีขนสีน้ำตาลปกคลุม
ระยะไข่ประมาณ
5 วัน จึงฟักเป็นตัวหนอน ตลอดอายุขัยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ 100 ฟอง                              

3.
หนอน
มีสีขาวบริเวณด้านข้างของลำตัวมีลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมา
ปลายสุดของส่วนท้องมีหนาม รูปร่างคล้ายคีมยื่นออกมา 1 คู่ หนอนมี 4 วัย
ระยะหนอนประมาณ 30-40 วัน  

4.
ดักแด้ มีสีน้ำตาลเข้ม
มีปีก 2 คู่ ยาว 1 ใน 2 ของลำตัว
หนอนที่เจริญเติบโตเต็มที่จะหยุดกินอาหารและเข้าดักแด้ในกาบใบมะพร้าว
ระยะดักแด้ประมาณ 4-7 วัน         

ตัวหนอนและตัวเต็มวัยจะกัดกินยอดอ่อนที่สุดของมะพร้าวที่ยังไม่
คลี่
โดยซ่อนตัวในใบอ่อนที่พับอยู่
แล้วย้ายไปกินอีกใบอ่อนอีกใบหลังจากที่ใบเดิมคลี่ออก
ทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต เมื่อมีการทำลายรุนแรงหลาย ๆ
ใบในแต่ละต้นจะมองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ซึ่งชาวสวนมะพร้าว เรียกว่า
โรคหัวหงอก ระยะตัวหนอน
สำคัญที่สุด เพราะทำลายได้รุนแรงกว่าตัวเต็มวัย
โดยเฉพาะในพื้นที่มีมีอากาศแห้งแล้ง
ขาดน้ำ
ซึ่งจะพบการเข้าทำลายยอดมะพร้าวทั้งต้นเล็กและต้นสูงที่ให้ผลผลิตแล้ว
มักพบทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยในยอดเดียวกันเป็นจำนวนมาก

แนวทางการควบคุมกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว

1.
กรณีมะพร้าวต้น
เตี้ย
ให้ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินแล้วเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย

2.
เลี้ยงแตนเบียนแมลง
ดำหนาม
(
Asecodes
hipinarum )
ในสวนมะพร้าวช่วย
ทำลายหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว
พฤติกรรมการเข้าทำลายของแตนเบียน
เกิดจากเพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในลำตัวของหนอน
แมลงดำหนามมะพร้าว
หนอนแตนเบียนที่เกิดขึ้นภายในตัวแมลงดำหนามฟักออกเป็นไข่ดูดกินของเหลว
แล้วเข้าทำลายตัวแมลงในที่สุด ระยะการเจริญหนอนแมลงดำหนามถูกแตนเบียนทำลาย
เติบโตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยประมาณ 17-20 วัน

ฉีด
พ่นด้วยสารสกัดสะเดา
(มาร์โก้ซีด) อัตรา
250 – 300 ซีซี./น้ำ 200 ลิตร
( เนื่องจากสารสกัดสะเดาจะช่วยยับยั้งการดูดกินหรือเข้าทำลาย

ทำให้ตัวอ่อนลอกคราบไม่ได้แล้วตายในที่สุด
ส่วนตัวเต็มวัยที่ได้รับสารชนิดดังกล่าวจะยับยั้งการสร้างไข่
) ก่อนฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์ทริปโตฝาจ อัตรา
500 กรัม
(ซอง) +
ไทเกอร์เฮิร์ป อัตรา
250 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร สลับกับการฉีดพ่นด้วยน้ำหมักเชื้อบีที – ชีวภาพ (บาซิลลัส
ธูริงเจนซิส
) โดยเว้นช่วงห่างกันประมาณ
2 – 3 วัน
กระทำเช่นเดียวกัน
2
– 3 ครั้งโดยให้ห่างกันประมาณ 7 – 10 วันครั้ง
จนกระทั้งอาการระบาดลดลงสู่ภาวะปกติ แล้วค่อยๆ
ปรับเปลี่ยนช่วงระยะการฉีดพ่นจาก
7
– 10 วันครั้งเป็น 15 – 20 วัน
ครั้งหรือตามเหมาะสมเพื่อควบคุมการระบาดของแมลงชนิดนี้
(การฉีดพ่นยา ฮอร์โมนหรือปุ๋ยทุกครั้งควรมีการปรับสภาพน้ำด้วยซิลิซิค แอซิค
อัตรา
5
กรัม/น้ำ 20 ลิตรร่วมกับสารจับใบ
(ม้อยเจอร์แพล้นท์) ทุกครั้งเพื่อช่วยเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของยา
ฮอร์โมนหรือกลุ่มปุ๋ยที่ฉีดพ่นเข้าไป)

เกษตรกรท่านใดต้องการทราบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการควบคุมกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของชมรมฯสามารถติดต่อได้ที่
นายเอกรินทร์
  ช่วยชู (081-3983128) หรือชมรมเกษตรปลอดสารพิษ (02-9861680-2 )
หรือติดต่อผ่าน
email:
thaigreenagro@gmail.com
หรือ 
ekkarin191@gmail.com
ยินดีนะครับ

เขียนและรายงานโดย นายเอกรินทร์  ช่วยชู  (นักวิชาการ โทร. 081-398-3128)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553   เสนอแนะติชม email : thaigreenagro@gmail.com