ข่าวเกษตร

ข่าใบไหม้แก้ด้วยอินดิวเซอร์

 

ข่าใบไหม้แก้ด้วยอินดิวเซอร์

ข่าตาแดง เป็นพืชที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศและเป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ทุกสภาพดินเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย แต่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข่ามักจะพบเป็นประจำก็คือ โรคใบไหม้ ที่เกิดจากเชื้อราซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนโดยลักษณะใบจะเหี่ยว แห้ง ไหม้เป็นสีน้ำตาล มีวิธีป้องกันและแก้ไข โดยใช้ อินดิวเซอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ไตรโคเดอร์ม่า ฮาเซียนัม ที่เป็นปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อรา อัตราส่วนอินดิวเซอร์ 50 กรัม ละลายน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15 วันให้ทั่วทั้งใบและลำต้น หากแสดงอาการเป็นโรคแล้วให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 – 5 วัน ติดต่อกัน 2 – 3 ครั้ง เมื่อต้นข่าหายเป็นใบไหม้แล้วให้ตัดเฉือนใบที่ไหม้ออกหน่อจะแทงขึ้นปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิระนันท์ พวงมาลัย (ฝ่ายขายภาคเหนือ)

092-7744906 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com