ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

ขยายโครงการยุวชลกร ให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ

นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับยุวชนจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของกรมชลประทานตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และได้เข้าใจความสำคัญของงานชลประทาน รวมทั้งยังรู้คุณค่าของน้ำมากขึ้น โดยจะผลักดันและสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น พร้อมกับสร้างความเข้มเข็งให้กลุ่มผู้ใช้น้ำดังกล่าวเพื่อให้เกิดความมั่นคง และจะคัดเลือกตัวแทนผู้ใช้น้ำที่มีความรู้ความสามารถตั้งเป็นชลประทาน อาสาขึ้นมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งช่วยลดปัญหาช่องว่างการทำงานระหว่างภาครัฐกับเกษตรกรได้

fiogf49gjkf0d

 


ในระดับยุวชนจะดำเนินการขยาย โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ ความสำคัญของการชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เด็ก ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานในรูปแบบการบูรณาการมากขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังมีแผนดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมชลประทานกล่าว.


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 : http://www.thairath.co.th/news.php?section=agriculture&content=98861