การเกษตร, ข่าวเกษตร

ขยายตลาดสินค้าสหกรณ์ สู่ประเทศจีน

นายเชิดชัย
พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสินค้าสหกรณ์สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างตัวแทนสหกรณ์
3
แห่งนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสินค้าสหกรณ์สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างตัวแทนสหกรณ์
3 แห่ง ได้แก่
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว
ดำเนินสะดวก จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด
จังหวัดตรัง กับบริษัท ไทย พาวิลเลี่ยน คอร์เปอเรท จำกัด
ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไทย
ในการร่วมมือกันสนับสนุนส่งสินค้าสหกรณ์ไปเปิดตลาดที่ประเทศจีน

เบื้องต้นจะมีการนำตัวแทนของทั้ง
3 สหกรณ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Guangdong 21ST
Century Maritime Silk Road International Expo 2017

ในระหว่างวันที่
21-24 กันยายน 2560 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางตุ้ง เมืองตงก่วน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะนำตัวอย่างสินค้าไปจัดแสดง
เพื่อเป็นการแนะนำสินค้าของสหกรณ์ให้กับผู้บริโภคและผู้ที่มาเที่ยวชมงานด้วย 
Mr.Cheng Yubo manager Director บริษัท ไทย
พาวิลเลี่ยน คอร์เปอเรท จำกัด เปิดเผยว่า สินค้าไทยมีเสน่ห์ด้านรสชาติมากพอสมควร
โดยเฉพาะคนจีนจะชอบบริโภคพืชผักและผลไม้ของไทยเป็นอย่างมาก อย่างเช่น
มะนาวของไทยจะรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีความหอมที่เด่นและแตกต่างจากมะนาวพันธ์ุที่ปลูกและจำหน่ายในประเทศจีน
ในขณะที่ความเปรี้ยวก็มีมากกว่าด้วย ซึ่งกลมกล่อมกว่ามาก

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับบริษัทไทย พาวิลเลี่ยน คอร์เปอเรท จำกัด
ได้มีการหารือถึงแนวทางในการส่งสินค้าสหกรณ์ไปเปิดตลาดที่ประเทศจีน
และได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสินค้าสหกรณ์ ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการส่งออก
และพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าที่มีศักยภาพไปเปิดตลาดที่ประเทศจีน ได้แก่
ผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่มของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร
และผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวของสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด
จังหวัดสมุทรสาคร
และในอนาคตทางบริษัทจะนำสินค้าสหกรณ์จากประเทศไทยไปวางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าของบริษัท
ไทย พาวิลเลี่ยนฯ
10
สาขาในประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายและครบวงจร
พร้อมทั้งจะมีการขยายไปเปิดจำหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศจีน
และจำหน่ายผ่านชอปปิงออนไลน์ด้วย

 ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอีกประเทศหนึ่ง
ที่เป็นความหวังของการส่งสินค้าสหกรณ์ไปจำหน่าย
และเป็นโอกาสที่จะช่วยขยายตลาดรองรับผลผลิตและสินค้าการเกษตรที่ผลิตโดยสหกรณ์ของไทยได้อีกทางหนึ่ง
ผู้บริโภคชาวจีนนิยมสินค้าประเภทข้าวหอมมะลิ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป เครื่องแกง
เครื่องต้มยำ อาหารแช่แข็ง ขนมขบเคี้ยว สินค้าสปา กลุ่มหัตถกรรม ผ้าไหม
เครื่องหนัง ซึ่งโครงการส่งเสริมสินค้าสหกรณ์สู่ตลาดจีน
มีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มีเป้าหมายในการยกระดับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้
การผลักดันให้สินค้าสหกรณ์ไปเปิดตลาดในประเทศจีน
จะเป็นโอกาสในการขยายช่องทางตลาดสินค้าของสหกรณ์สู่ผู้บริโภคในต่างประเทศ
ทำให้ต่างชาติได้มองเห็นถึงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากประเทศไทย
ขณะเดียวกันสหกรณ์จะได้เรียนรู้และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศจีน
   เพื่อนำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าของตนเองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
และสามารถเพิ่มช่องทางและปริมาณการส่งออกสินค้าไปสู่ประเทศจีนได้มากขึ้นในอนาคตต่อไป

 

ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์   ฉบับวันที่ 28/8/2560

เว็ปที่มา  https://www.dailynews.co.th/agriculture/594595