ข่าวสารทั่วไป, ข่าวเกษตร

กำหนดค่าสารตกค้างในผัก-ผลไม้

fiogf49gjkf0d

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผล
เกษตร กรมวิชาการเกษตร
เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่ากรมวิชาการเกษตรสำรวจพบสารเคมีตกค้างใน
ผักและผลไม้ไทยมากกว่ามาตรฐานยุโรป 5 เท่า ว่า
กรมวิชาการเกษตรไม่ได้ตรวจติดตามและสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าข้าว อ้อย
และกาแฟมาตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างปนเปื้อน
และไม่เคยมีการให้ข้อมูลการตรวจติดตามสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้แก่หน่วย
งานภายนอกด้วย สำหรับการขึ้นทะเบียนสารเมทโธมิลนั้น
กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเอฟเอโอรวมถึงแนวปฏิบัติที่ประกาศเพิ่มเติมด้วย

fiogf49gjkf0d

ส่วนการกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุดในผักและผลไม้
กรมวิชาการเกษตรยึดตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์
ซึ่งการกำหนดค่าของไทยต้องนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่าง
มาตรฐานสารพิษตกค้าง
ภายใต้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวง
ต่าง ๆ

ร่วมพิจารณา
ซึ่งการกำหนดค่าในพืชผักและผลไม้แต่ละชนิดอาศัยข้อมูลการทดลองใช้สารเคมีที่
แปลงปลูกพืช ข้อมูลการบริโภค ข้อมูลพิษวิทยา
และจากข้อมูลพื้นฐานในแต่ละท้องถิ่นซึ่งถูกนำมาใช้พิจารณาแตกต่างกัน
ทำให้การกำหนดค่า ของ EU กับของไทยมีความแตกต่างกัน  

นางสาวเสริมสุขกล่าวอีกว่า EU ได้กำหนดค่าของสารเมทโธมิลในข้าว ผักกาด
และคะน้าไว้ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สินค้ากาแฟไม่เกิน 0.1
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อ้อยไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และผักชีกำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนไทยไม่ได้ระบุค่า
MRL ของสารเมทโธมิลในพืช 5 ชนิดดังกล่าว นอกจากนี้  EU ยังได้กำหนดค่า MRL
ของเมทโธมิลในถั่วฝักยาวไว้ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ขณะที่ไทยกำหนดไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำหรับพืชตระกูลแตง EU
กำหนดค่า MRL ของเมทโธมิลไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ส่วนไทยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

“กรณีที่ไทยกำหนดค่า MRL
ของสารเมทโธมิลในถั่วฝักยาวไว้ในระดับสูงเนื่องจากมีการทดสอบในแปลงปลูกแล้ว
ทั้งยังมีการพิจารณาค่าสารเคมีที่อยู่ในอาหาร (ADI) ประกอบด้วย
แม้บริโภคเข้าไปในร่างกายเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ก็ยังไม่พบผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอยู่ในระดับปลอดภัย”
นางสาวเสริมสุขกล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 ธันวาคม 2555
http://www.dailynews.co.th/agriculture/173496