การเกษตร, ข่าวเกษตร

กาแฟเมืองย่าโม ผลผลิตปี 59/60 ประมาณ 16.42 ตัน…

            นายคมสัน จำรูญพงษ์ 
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก
รวมไปถึงผู้แปรรูปและผู้ค้าด้วย
 ซึ่งกาแฟในประเทศไทยส่วนใหญ่ปลูกอยู่
2 พันธุ์ คือ โรบัสต้า มีประมาณร้อยละ 98 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด และอาราบิก้า
ร้อยละ 2
 โดยพันธุ์อาราบิก้า
ส่วนใหญ่ปลูกอยู่ทางภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และน่าน ตามลำดับ
โดยกาแฟที่มีชื่อเสียงของไทย คือ กาแฟดอยช้างของจังหวัดเชียงราย
ที่เป็นกาแฟคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ส่วนพันธุ์โรบัสต้า
ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร

            ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5)
ได้ทำการสำรวจปริมาณการผลิตกาแฟ ปี 2559
ที่ผ่านมาพบว่ามีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งจังหวัดประมาณ 540 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิตปี
2559 ประมาณ 280 ไร่ กาแฟที่ปลูกส่วนมากร้อยละ 80 จะเป็นพันธุ์อาราบิก้าทั้งนี้พื้นที่ปลูกกาแฟของจังหวัดนคร
ราชสีมา จะมีแหล่งเพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ หลัก 2 อำเภอ คือ อำเภอวังน้ำเขียว
กับอำเภอสูงเนิน โดยร้อยละ 90 จะปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว
เนื่องจากพื้นที่และสภาพอากาศเหมาะสม
 สำหรับผลผลิตกาแฟ
ปี 2559 มีประมาณ 16.42 ตัน เฉลี่ยผลผลิตที่ได้อยู่ที่ไร่ละประมาณ 58 กิโลกรัม
ที่เป็นเมล็ดแห้งแล้ว
 ซึ่งผล
ผลิตทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูป และจำหน่าย โดย 3 แหล่งหลัก ๆ คือ
 1. วิสาหกิจชุมชน กาแฟดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน ซึ่งจะเป็นกาแฟ GI โคราช และเป็นที่รู้จักกันในชื่อแบรนด์ กาแฟโคราช 2. ที่ฟลอราปาร์ค ซึ่งมีไร่ฟ้าประทานเป็นเจ้าของผลิต
แปรรูป และจำหน่ายเอง และ
  3. โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว ซึ่งมีการปลูกเองและรับซื้อจากสมาชิกเพื่อการแปรรูปเพิ่มเติม
ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง อื่น ๆ เช่น ครีมขัดผิวกาแฟ
เป็นต้นทั้งนี้ ปี 2560 คาดว่าพื้นที่ปลูกกาแฟ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีทิศทางแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเชื่อว่าจะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่
มีอนาคตที่สดใสของจังหวัดนครราชสีมาอีกชนิดหนึ่ง ด้วยพื้นที่ปลูกกาแฟในปัจจุบันก็เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของประชาชนโดยทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง.

 ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่31/1/2560

เวปที่มา http://www.dailynews.co.th/agriculture/552189