จุลินทรีย์, คุณค่าน่ารู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์

การใช้สาร Bacillus thuringiensis (Bt.) ร่วมกับไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ศัตรูพืชบัว

NULL

สุวรินทร์ บำรุงสุข และนรินทร์ ทิพยางค์

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

จาก…การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2548

                ปัญหาหนอนกระทู้กัดกินใบบัวมักเกิดในช่วงปลายฤดูฝนและในฤดูหนาว ซึ่งเป็นระยะที่บัวชะงักการเจริญเติบโต ชาวสวนที่ปลูกบัวหลวงเป็นการค้ามักจะตัดใบทิ้งหรือทำลายทิ้งและรอให้บัวแตกกอใหม่หรือออกดอกใหม่ ในการศึกษาใช้ Bt. : NPV อัตรา 3:1 และ 1:3 ที่ความเข้มข้น 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร Bt. อัตรา 60 และ 80 มิลลิกรัม/น้ำ 20 ลิตร และ Spodoptera litura NPV อัตรา 40 และ 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ต่อหนอนกระทู้ผัก พบว่า NPV อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทดสอบกับหนอนวัยที่ 1 และ 2 โดยมีเปอร์เซ็นต์การตายที่ 92 และ 66% ตามลำดับ สำหรับหนอนวัยที่ 3 Bt. : NPV (3:1) 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร NPV 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ Bt. 80 มิลลิกรัม/น้ำ 20 ลิตร ให้ผลเปอร์เซ็นต์การตายไม่ต่างกัน ส่วนหนอนวัยที่ 4 นั้น NPV 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ Bt. อัตรา 80 มิลลิกรัม/ลิตร พบการตายของหนอน 28 และ 26% ตามลำดับ

fiogf49gjkf0d

ที่มา : วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2549 หน้า 251