ดิน, ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศและแสงแดด

การใช้ตะกอนน้ำพัดพาเป็นประโยชน์ทางเกษตร

NULL

          มีรายงานข่าวว่านาย จองชัย เที่ยงธรรม ได้เสนอเรื่องถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนกระเลียว จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่สร้างมากว่า 30 ปีแล้ว มีตะกอนน้ำพัดพามาตกสะสมจนใหญ่เป็นสันดอนในเขื่อน ถ้าขุดออกแล้วเอามาใส่ในไร่อ้อยและพื้นที่ปลูกพืชไร่โดยรอบก็เป็นประโยชน์ด้านปุ๋ย ส่วนชลประทานแจ้งว่ายังไม่เคยทำมาก่อนอาจผิดกฎหมายได้ (เดลินิวส์ 11 เม.ย. หน้า 34 )

fiogf49gjkf0d

          ปกติเวลาฝนตกมากหรือตกนานจนน้ำซึมลงดินไม่ทัน น้ำก็จะไหลไปตามหน้าดิน ชะล้างสิ่งที่เบาหรือมีขนาดเล็ก รวมทั้งแร่ธาตุที่ละลายได้ไปกับน้ำ ถ้าพื้นที่ลาดชัดก็กัดเนื้อดินหลุดไปกับน้ำอาจจะ เซาะจนเป็นร่องลึกเกิดการชะล้างพังทลายของผิวดิน เป็นกษัยการของดินแบบหนึ่ง เมื่อน้ำมาถึงจุดที่ไหลช้าลง จนถึงน้ำนิ่ง แรงอุ้มอนุภาคดินและเศษอินทรียวัตถุต่าง ๆ ก็ลดลงจนหมด สิ่งต่าง ๆ ที่น้ำพามาก็ตกตะกอนลงทับถม เมื่อมีมาก ๆ ก็กลายเป็นส้นดอน หากส้นดอนมีขนาดใหญ่ก็จะแย่งพื้นที่เก็บน้ำในอ่าง ต่อไปอาจเป็นที่อาศัยของวัชพืชน้ำและพืชต่าง ๆ


          ในดินตะกอนนี้บางส่วนเป็นอินทรียวัตถุ คือ เศษพืชต่าง ๆ ซึ่งค่อย ๆ ย่อยสลายตัวอย่างช้า ๆ ปลดปล่อยปุ๋ยธรรมชาติออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชต่าง ๆ หากมีปัญหาขัดข้องทางกฎหมายในการขุดลอกสันดอนเพื่อเอาดินไปใช้ประโยชน์ รัฐบาลควรหาระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ให้สามารถนำดินตะกอนไปใช้ประโยชน์ได้ หรือสำรวจอ่างที่ตื้นเขินเก็บน้ำได้น้อยว่าสมควรขุดลอกแล้วเอาดินก้นอ่างหรือสระมาใช้ประโยชน์ประเทศจีนมีการขุดลอกสระแล้วเอาดินก้นสระมาใช้เป็นปุ๋ยอยู่เป็นประจำ ไทยเราว่างแผน4 ปีอย่างรอบคอบในรัฐบาลก่อน และเตรียมหาบริษัทที่เหมาะสมเพื่อขุดสระแล้ว 4 เดือน ในอนาคตก็คงขุดสระได้ ถ้าเราขุดเองอีแสระหนึ่ง หน้าแล้งก็สลับสระลอกตะกอนมาใช้ได้


ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ.เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,278 ประจำวันพุธที่ 20 เมษายน 2548.