ข่าวเกษตร

การเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

NULL

                ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนมของประเทศไทยมีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง มีหลายสาเหตุ ทั้งเรื่องพันธุ์ การปฏิบัติดูแลรักษา การเจ็บไข้ได้ป่วยของโคนม อาหารข้น อาหารหลาย คนงาน การผสมเทียม  การคัดโคทดแทน การใช้เครื่องจักร เป็นต้น น่าเป็นห่วงที่คนรุ่นใหม่เริ่มละเลยอาชีพนี้ การขาดเอกสาร ตำรา ข้อมูล ที่เข้าถึงผู้เลี้ยงโคนม งานทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ยังมีจุดอ่อน ที่สามารถนำไปปรับปรุงได้หลายประการ

fiogf49gjkf0d

                แปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าอาจมีพันธุ์หญ้าที่ยังไม่ดีที่สุด (สำหรับพื้นที่นั้น ๆ) มีน้ำไม่เพียงพอนานวันหรือขาดชลประทาน ขาดการปรับปรุงคุณภาพของดิน ทั้งด้านกรด-ด่างของดิน เนื้อดิน ความแน่นและความลึกของหน้าดิน อินทรียวัตถุในดิน การใช้มัยคอร์ไรห์ซ่า การปลูกแซมด้วยพืชตระกูลถั่ว ระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุด พันธุ์หญ้านั้นกรมปศุสัตว์ควรเลือกส่งเสริมให้เหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีอยู่หลายพันธ์ ควรมีการตรวจกรด-ด่างของดิน ถ้าดินเป็นกรดก็ใส่ปูนมาร์ลหรือโดโลไมท์ เพื่อแก้กรดในดิน เนื้อดินควรปรับปรุงให้ร่วนซุยและหน้าดินลึกโดยการใช้สารละลายดิน ALS เมื่อใช้บ่อยหน้าดินจะร่วนลึก รากจะมากกว้างลึก ประสิทธิภาพสูง การใช้อินทรียวัตถุจะช่วยให้ดินอุ้มน้ำให้แร่ธาตุอาหารและช่วยการดูดซึมปุ๋ยเคมี


                การใส่ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับแร่ม้อนท์หรือภูไมท์ซัลเฟต การใส่เชื้อมัยคอร์ไรห์ซ่าให้แก่ทุ่งหญ้าช่วยเพิ่มการดูดซึมปุ๋ย ละลายแร่ธาตุในดิน การปลูกพืชตระกูลถั่วที่เป็นพืชอาหารสัตว์แซมในแปลงหญ้า จะทำให้หญ้ามีโปรตีนสูงขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยให้ได้น้ำนมมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ


ที่มา : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,036 วันศุกร์ที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 12.