สารพันเห็ด, เห็ดมัยคอร์รัยซ่า

การอบรมปลูกเห็ดปลูกป่า

NULL

                ระยะนี้มีการอบรมการปลูกเห็ดปลูกป่ากันบ่อยครั้งขึ้น และมีรายงานผลสำเร็จของการเกิดเห็ดจากต้นไม้ที่ใส่เชื้อเห็ดไปแล้วบ่อยขึ้น รายงานถึงต้นไม้ที่เป็นพืชอาศัยของเห็ดได้หลากหลายขึ้นเช่นกัน การอบรมจะประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐาน, ภาคปฏิบัติ, การใส่เชื้อเห็ด และประสบการณ์ของจริงที่ทำสวนป่าให้กลายเป็นสวนเห็ด

fiogf49gjkf0d

                ในภาคความรู้พื้นฐาน จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเห็ดรากับพืช 3 แบบคือ  1. เป็นปรสิต เห็ดราเบียดเบียนพืชเป็น ๆ   2. เห็ดรากินพืชที่ตายแล้ว และ 3.  เห็ดราอยู่ร่วมกับพืชแบบซิมไบโอสิส  คือได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เห็ดราประเภทที่ 3 เรียกว่า มัยคอร์ไรซ่า  มีทั้งเอ็นโดมัยคอร์ไรซ่า ที่เส้นใยอยู่รอบๆ  นอกของพืช การอบรมกล่าวถึงประโยชน์ที่เห็ดราได้รับจากพืชและประโยชน์ที่พืชได้รับจากเห็ดรา พืชที่เลี้ยงเห็ดได้มากชนิด และเห็ดที่อยู่กับพืชได้มากชนิด สูตรอาหารวุ้นเลี้ยงเห็ดมัยคอร์ไรซ่า วิธีการใส่เชื้อให้แก่พืช การเพิ่มผลผลิตโดยรากพืช ปุ๋ยอินทรีย์ ระบบแล้งสลับเปียก การเพิ่มโดยภูไมท์หรือแร่ม้อนท์ การมีผลยั่งยืน


                การจัดบรรยายเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งกลุ่มผู้สนใจ เช่น สุพรรณบุรี แม่สาย เชียงใหม่ บางพระ ขอนแก่น สกลนคร ชัยนาท ฯลฯ  โดยประสานงานระหว่างสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย กับท้องถิ่นที่มีความสนใจ ปัจจุบันมีทั้งที่สำเร็จใน 1 ปี ที่มีพืชและการให้น้ำเพียง 4-8 เดือนก็เกิดเห็ด และมีที่ผลิตเห็ดผึ้งได้ตลอดปีก็มีแล้ว (ไพบูลย์  พูลทอง 08-1729-2355)


ที่มา : ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ  นสพ.เดลินิวส์  ฉบับที่ 21,056 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2550 หน้า 10