สารพันเห็ด, เห็ดโคน

การสัมมนาวิชาการเรื่องเห็ดปลวก (เห็ดโคน)

NULL

         ปลวกในประเทศไทยมีหลายชนิด ทุกชนิดจะกัดกินไม้ทั้งนั้น บางชนิดมีจุลินทรีย์ช่วยย่อย เซลลูโลสอยู่ในระบบทางเดินระบบอาหาร, แต่บางชนิดมีการย่อยไม้นอกตัวปลวก โดยการสร้างจาวปลวก หรือ fungus garden ในฤดูกาลที่เหมาะสมจะเกิดเห็ดปลวก หรือเห็ดโคนขึ้น ซึ่งเราเก็บมารับประทานได้ เห็ดปลวกปัจจุบันนับว่าน้อยลง และราคาแพงขึ้น เป็นการกระตุ้นนักวิชาการให้ศึกษาวิจัยเห็ดนี้ ซึ่งปัจจุบันมีผลการศึกษาในระดับหนึ่ง สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจึงจัดการสัมมนาเรื่องเห็ดปลวก ( เห็ดโคน) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2546 ที่ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. โดยมีกำหนดการคือ 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 09.01-09.25 น. บรรยายเรื่องความหลากหลายของเชื้อราในจาวเห็ด ( fungus garden ) ในปลวกและความสำคัญในระบบนิเวศ (ผศ.พูนพิไล สุวรรณ ฤทธิ์ วท.มก.) 09.26-09.50 น. ความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดโคนกับปลวกเลี้ยงรา (ดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช คณะวนศาสตร์ มก.) 09.51-10.15 น. การศึกษาปมเส้นใยราใน fungus garden ของปลวก (อ.เยาวภา ตาปราบ คณะวิทยาศาสตร์ มก.) 10.16-11.30 น. พัก-อาหารว่าง 10.31-10.55 น. รายงานเบื้องต้นเห็ดโคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดร.อุษา กลิ่นหอม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ม.มหาสารคาม) 10.56-11.20 การศึกษาเห็ดโคนที่กาญจนบุรี (รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล) 11.21-11.45 น. ปลวกเห็ดโคนและปลวกในระบบนิเวศที่ควรอนุรักษ์ (ดร.ยุพาพร สรนุวัตร กรมป่าไม้) 11.46-12.15 น. ลักษณะบางอย่างที่ใช้จำแนกสายพันธุ์เห็ดปลวก (ดร.สุมาลี พิชญางกูร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 12.16-12.30 น. ซักถาม-เสนอแนะ-ปิดสัมนา

fiogf49gjkf0d

         ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-2579-8558 และโทร. 0-2579-5581 ค่าลงทะเบียนท่านละ 200 บาท (ค่าเอกสาร และอาหารว่าง) .

ที่มา : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์