หินแร่ภูเขาไฟ

การศึกษาประสิทธิภาพของสารแร่ธาตุธรรมชาติ ภูไมซ์, ไคลน็อพติโลไลท์ และ ซิลิสิค แอซิด ในการเพิ่มความต้านทานของข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal.)

ทรงยศ พิสิษฐ์กุล, สดใส พิมพ์ทองงาม
คณะเกษตรศาสตร์
การศึกษาประสิทธิภาพของสารแร่ธาตุธรรมชาติ ภูไมซ์, ไคลน็อพติโลไลท์ และ ซิลิสิค แอซิด ในการเพิ่มความต้านทานของข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal.)
ใน:สัมมนาวิชาการเกษตรประจำปี 2544;  ขอนแก่น: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2544. หน้า 322-329.
fiogf49gjkf0d

Key Words : efficiency, natural minerals, increase resistance, Nilaparvata lugens การศึกษาประสิทธิภาพของสารแร่ธาตุธรรมชาติเพื่อเพิ่มระดับความต้านทานของข้าวพันธุ์อ่อนแอ (TN1) ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens Stal. หลังจากปล่อยตัวเต็มวัยเพศเมียของแมลงให้ดูดกินบนต้นข้าวที่ใส่สาร Pumice, Clinoptilolite, Silisic acid และ control นาน 24 ชั่วโมง วัดพื้นที่มูลหวานของแมลงโดยใช้เครื่อง leaf area meter ได้ 38.80, 35.60, 40.40 และ 78.80 ตร.มม. ต่อตัว ตามลำดับ ศึกษาดัชนีการเจริญเติบโตของแมลงตั้งแต่ตัวอ่อนวัย 1 ถึงตัวเต็มวัย บนต้นข้าวที่ใส่สาร Pumice, Clinoptilolite, Silisic acid และ Control ได้ 2.07, 1.98, 1.82 และ 3.23 ตามลำดับ จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า แร่ธาตุธรรมชาติทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับความต้านทานของข้าวไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดทางสถิติกับ Control ซึ่งจะสามารถทดแทนหรือลดสารเคมีฆ่าแมลงด้วยแร่ธาตุเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมายและสิ่งแวดล้อม Study on the efficiency of natural minerals to increase resistant level of susceptible rice variety (TN1) to brown planthopper Nilaparvata lugens Stal. After let the female adult of BPH feed for 24 hours on rice treated with Pumice, Clinoptilolite, Silisic acid and control the honey-dew excretion area of the insect was measured by leaf area meter had 38.80, 35.60, 40.40 and 78.80 sq. mm. per insect respectively. The growth index of BPH was since 1st instar nymph up to adult on rice treated with Pumice, Clinoptilolite, Silisic acid and control was 2.07, 1.98, 1.82 and 3.23, respectively. It was concluded that these 3 kinds of natural minerals had the same efficiency to increase resistant level of rice but different significantly from control. It might compensate or reduce chemical insecticide with these minerals for safety nontarget animals and environment

ที่มา : http://ora.kku.ac.th/res_kku/Conference/AbstractView.asp?Qid=1983

Leave a Reply

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *