ไม้ใบ, ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การผลิตไทรย้อยใบแหลมเป็นไม้กระถาง

NULL

                ไทรประดับมีทรงพุ่มสวยงามอีกทั้งมีคุณสมบัติในการนำมาใช้เป็นไม้ประดับในอาคารที่ดีซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาชีพการให้บริการไม้ประดับภายในอาคารและสำนักงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรย้อยใบทู่พันธุ์ต่าง ๆ ไทรย้อยใบแหลม และไทรใบยาว ซึ่งเป็นชนิดที่สำคัญทางการค้ามากที่สุด

fiogf49gjkf0d

                การเจริญเติบโตและการออกดอกเป็นพัฒนาการของพืชซึ่งมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนและถูกควบคุมด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้น ดิน ธาตุอาหาร และปัจจัยภายในได้แก่ ลักษณะทางพันธุกรรม และฮอร์โมนพืช เมื่อพืชได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในปริมาณที่เพียงพอภายในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมพืชก็จะเจริญเติบโตและพัฒนาได้ตามปกติ จากการศึกษาพัฒนาการของพืชพบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสามารถควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชได้ สารชะลอการเจริญเติบโตจัดเป็นกลุ่มหนึ่งของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารชะลอการเจริญเติบโตสังเคราะห์นี้นิยมนำมาใช้เพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่มของพืช นอกจากนี้ยังมีผลต่อกระบวนการต่าง ๆ ของพืช เช่น มีผลในเรื่องของการเร่งและการชะลอการเกิดรากของพืช มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ช่วยในการเคลื่อนย้ายและสะสมอาหาร มีผลในการลดอัตราการหายใจและการคายน้ำในพืชบางชนิด จึงทำให้พืชมีความทนทานต่อความแห้งแล้งมากขึ้น นอกจากนี้การประยุกต์ใช้สารชะลอการเจริญเติบโตที่ความเข้มข้นต่ำก็สามารถช่วยส่งเสริมให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นได้


                ปัจจุบันการผลิตไม้ดอกไม้ประดับถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร ราคาของต้นไม้ที่จำหน่ายขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของต้น แต่ในการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับหลายชนิดมักประสบปัญหาในเรื่องของต้นไม้มีการเจริญเติบโตช้าทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงดูนาน นั่นหมายถึงต้นทุนในการเลี้ยงดูที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากสารชะลอการเจริญเติบโตเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาและทำให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับได้มากขึ้น


                ไทรย้อยใบแหลมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ficus Benjamina L. จัดอยู่ในวงศ์ Molaceae เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทั่วไปตามแถเป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทั่วไปตามแถบพื้นที่เขตอบอุ่นของโลกและมีหลายชนิดในประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะทางทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย ไทย จีน และทางแหลมมลายู ไม้ในวงศ์นี้มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 800 ชนิด ต้นไทรเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินปนทรายที่มีการระบายน้ำดี โดยปกติเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด เป็นไม้กลางแจ้ง แต่สามารถนำมาปลูกในสภาพที่มีแสงร่มรำไรได้ ต้นไทรแต่ละชนิดมีลักษณะการเจริญเติบโตทางลำต้นที่แตกต่างกัน เช่น ไทรประดับที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ยางอินเดีย ไทรย้อยใบแหลม ไทรที่อยู่ในจำพวกไม้พุ่ม ได้แก่ ไทรหิน ไทรที่จัดเป็นไม้เลื้อย ได้แก่ ตีนตุ๊กแก ไทรประดับมีทรงพุ่มสวยงามอีกทั้งมีคุณสมบัติในการนำมาใช้เป็นไม้ประดับในอาคารที่ดี ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาชีพการให้บริการไม้ประดับภายในอาคารและสำนักงานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรย้อยใบทู่พันธุ์ต่าง ๆ ไทรย้อยใบแหลม และไทรใบยาว ซึ่งเป็นชนิดที่สำคัญในทางการค้ามากที่สุด นอกจากใช้ปลูกเป็นไม้ประดับและให้ร่มเงาแล้วไทรยังมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษในอากาศได้ดีมากอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะสารพิษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ที่พบได้โดยทั่วไปในบ้าน หรือสำนักงานที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดและพลาสติก รวมทั้งมีอัตราการคายความชื้นได้ดี ช่วยให้บรรยากาศภายในสดชื่นขึ้น ต้นไทรนิยมขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนกิ่งโดยเลือกกิ่งที่มีลักษณะเป็นพุ่ม การตอนเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลรวดเร็ว นอกจากนี้ยังขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและการปักชำ


                ภาณุพงศ์ ศรีอ่อน และธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาผลของสารแพคโคลบิวทราโซล และ ไตรนีซาแพค-อีเทรล ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของไทรย้อยใบแหลม พบว่าต้นไทรย้อยใบแหลมที่ได้รับสาร แพคโคลบิวทราโซลที่มีความเข้มข้น 50-400  มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลชะลอการเจริญเติบโตของต้น โดยทำให้ความสูงและความกว้างของทรงพุ่มต้นมีขนาดเล็กกว่าต้นที่ไม่ได้รับสาร ต้นไทรย้อยใบแหลมที่ได้รับสาร ไตรนีซาแพค-อีเทรลที่ความเข้มข้น 50-400 มิลลิลิตรต่อลิตร มีผลช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นไทยโดยทำให้น้ำหนักแห้งของต้นเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทุกระดับความเข้มข้นของสารไม่มีผลทำให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เกิดความแตกต่างกับต้นที่ไม่ได้รับสาร


                การประยุกต์ใช้สารแพคโคลบิวทราโซลและสารไตรนีซาแพค-อีเทรลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตต้นไทรย้อยใบแหลม พบว่าการพ่นสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลชะลอการเจริญเติบโตของต้นไทรโดยทำให้ความสูงและความกว้างของทรงพุ่มลดลง ต้นมีขนาดกะทัดรัดและมีทรงพุ่มที่สวยงามอยู่ได้นานกว่า 70 วัน เหมาะที่จะผลิตเป็นไม้กระถาง นอกจากนี้ยังพบว่าต้นไทรที่ได้รับสารไตรนีซาแพค-อีเทรล ที่ความเข้มข้น 300-350 มิลลิลิตรต่อลิตร มีผลช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นไทรโดยมีความกว้างของทรงพุ่มมากกว่าต้นที่ได้รับสารที่ความเข้มข้นอื่น ๆ


                ดังนั้นการผลิตไทรย้อยใบแหลมเป็นไม้กระถางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่ายต่อไป ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้โดยตรงที่ อาจารย์ภาณุพงศ์ ศรีอ่อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม


ที่มา : อรวรรณ วงษ์วานิช. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 29 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2548 หน้า 216-218.