สารพันเห็ด, เห็ดมัยคอร์รัยซ่า

การปลูกเห็ดป่าให้กระจายหลายพันธุ์ในฤดูฝน

NULL

                ในตลาดของชุมชนคนอีสานจะมีเห็ดป่าวางขายอยู่ตามฤดูกาล ซึ่งมากที่สุดคือฤดูฝน ช่วงต้นฤดูฝนจะมีเห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ หรือเห็ดพะยอม ซึ่งมีมากแล้วลดลงจนหมดในปลายกรกฎาคม ระหว่างนี้จะมีเห็ดผึ้งหรือเห็ดตับเต่า หรือเห็ดห้าออกสู่ตลาด มีประปรายต้นฝน แล้วเพิ่มมากขึ้นกลางฤดูฝน ช่วงนี้น้ำท่วมป่าทามลดลงจนดินแห้งหมาดลงแล้วก็จะมีเห็ดผึ้งตามออกมามาก แต่ในอนาคตจะกลายเป็นเห็ดที่มีขายตลอดปีโดยเพาะเชื้อเห็ดในพืชปลูก เช่น แค มะม่วง มะกอกน้ำ (วิเชียร ธาตุงาม 08-9941-0194) ส่วนเห็ดไค หรือเห็ดตะไครนั้น ขึ้นประปรายตลอดฤดูฝน

fiogf49gjkf0d

                การปลูกป่าของชาวบ้านในอนาคตจะเริ่มศึกษาชนิดของต้นไม้ให้มีความสัมพันธ์กับเห็ดเอ็คโตมัยคอร์ไรซ่าที่มาอาศัยอยู่ที่ราก แต่เห็ดที่สามารถประกันได้แน่นอนว่าสามารถเริ่มการผลิตได้เพียงแค่ภายใน 2-3 ปี นับจากเริ่มการปลูกต้นไม้ตระกูลยางก็คือเห็ดเผาะ ดังนั้นเมื่อมีที่ว่างพอปลูกต้นไม้ได้ก็ควรปลูกต้นไม้สกุล ยางนา เต็ง รัง พะยอม เหียง (สะแบง) ชาด กะบาก ตะเคียน สยา ฯลฯ เป็นต้น สามารถใส่เชื้อเห็ดเผาะให้แก่โคนต้นไม้ ตั้งแต่ยังเป็นกล้าหรือแม้แต่ที่โตแล้ว

                มิใช่เฉพาะไม้วงศ์ยางเท่านั้นที่เห็ดเผาะขึ้นได้ ไม้อื่นหลายชนิดเห็ดเผาะก็เข้าไปอาศัยที่รากได้ เช่น มะค่าแต้ มะค่าโมง พืชตระกูลถั่วอีกหลายชนิดและแม้แต่ไม้ยูคาลิปตัส เห็ดเผาะก็เข้าไปอาศัยที่รากได้ การปลูกป่าปลูกเห็ดจึงควรกระจายพันธุ์พืชหลายชนิด และพืชหนึ่งอย่างก็ยังสามารถใช้รากเป็นที่อยู่อาศัยของเห็ดหลายอย่าง เมื่อปลูกต้นไม้แล้วจึงควรช่วยใส่เชื้อเห็ดหลายชนิดที่โคนต้นและที่รากเพื่อให้ป่าปลูกของเราเป็นป่าเห็ดที่หลากหลายในอนาคตด้วย

ที่มา : ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ. นสพ. เดลินิวส์ ฉบับที่ 20,791 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 หน้า 12.