จุลินทรีย์, โรคแมลงศัตรูพืช, โรคและศัตรูเห็ด, โรคและศัตรูพืชผักพืชไร่, โรคและศัตรูไม้ผล

การจัดการโรคและแมลงด้วยจุลทรีย์ 5 เสือ

การปลูกชาในระบบอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีในการป้องกันโรคและกำจัดแมลงได้ จึงควรแนะนำให้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่ต้นชาและแปลงชามากกว่าการปลูกพืชในระบบปกติโดยหมั่นตรวจสอบความผิดปกติของต้นชาและสภาพแวดล้อมอยู่สม่ำเสมอไปทำการกำจัดวัชพืชอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงศัตรูพืช มีการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ต้นชามีความแข็งแรงและเติบโตให้ผลผลิตอยู่สม่ำเสมอ การจัดการด้านโรคและแมลงจึงเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ซึ่งการจัดการดูแลการผลิตชาอินทรีย์ โดยได้มีการใช้สมุนไพรและจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อควบคุมโรคและแมลงดังนี้

1.น้ำส้มควันไม้

– อัตราการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

2.อินดิวเซอร์

-อัตราการใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

3.ไบโอแทค

-อัตราการใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

4.ไบโอเซ็นเซอร์

-อัตราการใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

5.คัทอ๊อฟ

-อัตราการใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

6.ฟอร์แทรน

-อัตราการใช้ 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สมุนไพรและจุลินทรีย์สามารถผสมรวมกันฉีดพ่นป้องกันทุก 3-5 วัน ในสองสัปดาห์แรกหลังจากนั้นใช้ฉีดพ่นทุก 7 วัน

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือผู้เขียนจิรานันท์ คงมาลัย(ฝ่ายส่งเสริมการตลาดภาคเหนือ) 092-7744908 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com